တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

 

၃၁.၅.၂၀၁၈

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ လူငယ္ညီလာခံ(၂၀၁၈) သို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ယေန႔ ေမလ ၃၁ ရက္ေန႔ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္စစ္သမိုင္းျပတိုက္(ေနျပည္ေတာ္)သို႔ သြားေရာက္ ေလ့လာၾကသည္။