ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆးရုံဝင္း သန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္႐ြက္

 

၃၁.ေမ ၂၀၁၈(ေနျပည္ေတာ္)

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ဗဟိုလူငယ္ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာေသာျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွ လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ေနျပည္ေတာ္ ကုတင္ ၁၀၀၀ အေထြေထြ ေရာဂါကု ေဆးရုံးႀကီးသို႔ သြားေရာက္ၾကၿပီး ေဆးရုံ ဝင္းအတြင္း ၿခံဳနြယ္ မ်ား နွင့္ အမိႈက္သရုိက္ မ်ားရွင္းလင္းျခင္း လုပ္ငန္းမ်ား အား စုေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ခ့ဲ ေၾကာင္း သိရသည္ ။

Mg Mg Latt