လူငယ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား စုေပါင္း ေသြးလွဴဒါန္း

 

၃၁.၅.၂၀၁၈

ျပည္ေထာင္စုၾက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ညီလာခံ(၂၀၁၈) ညီလာခံလူငယ္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား အမွတ္(၂) တပ္မေတာ္ စစ္ေဆး႐ုံ ကုတင္(၁၀၀၀)ႏွင့္ ျပည္သူ႔ေဆးရံု ကုတင္(၁၀၀၀)
ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေသြးမ်ားလွဴဒါန္း ခဲ့သည္။