ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီလူငယ္ ညီလာခံ ၂၀၁၈ ပထမေန႕က်င္းပ

ေနျပည္ေတာ္၊ေမ ၂၉

* မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားအား လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ေပးအပ္ႏုိင္ရန္၊

* လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ရန္ႏွင့္ လူငယ္မ်ားဘဝျမင့္မားတုိးတက္ေစရန္၊

* ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အစရွိသည့္က႑မ်ားတြင္ လူငယ္မ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ပါဝင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊
* လူငယ္က႑ျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တက္ေစ၍ အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓာတ္မ်ား ရင့္သန္ ခုိင္မာေစရန္၊

* အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ ပညာရပ္ဆုိင္ရာလူငယ္မ်ား မ်ားျပားစြာေပၚထြက္လာရန္၊

* လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြး ဝမ္းေက်ာင္း ပညာအပါအဝင္ ပညာရည္ျမင့္တင္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကုိင္ရရွိေရး က႑တုိးျမင့္ရန္၊
* နိင္ငံေတာ္အက်ဳိးစီးပြားၾကြယ္ဝေရးႏွင့္ လူ႕ေဘာင္အသုိင္းအဝုိင္း အက်ဳိးျပဳေရးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ လူငယ္ မ်ားကုိယ္တုိင္ ပုိမုိပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ႏွင့္ လူငယ္ဆုိင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာနယ္ပယ္အသီးသီးႏွင့္ က်ယ္ဝန္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္၊ စသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္ေကာင္းမ်ားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဌာနခ်ဳပ္ (ေနျပည္ေတာ္) ရွိ ျပည္ေထာင္စုခန္းမတြင္ ယေန႕ ေမလ ၂၉ ရက္ေန႕ နံနက္ ၈ နာရီခြဲအခ်ိန္၌ ပါတီလူငယ္ညီလာခံ (၂၀၁၈) ကို က်င္းပျပဳလုပ္သည္။

ညီလာခံပထမေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္းမွ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ လူငယ္ေရးရာတာ၀န္ခံ ေဒါက္တာေအာင္ျမတ္ဦးမွ ဗဟိုလူငယ္ညီလာခံ (၂၀၁၈) က်င္းပရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ လည္းေကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္၊ လူငယ္စြမ္းအားျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူငယ္ႏွင့္ျပည္သူ႕အက်ိဳး ျပဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရးႏွင့္လူငယ္မ်ားအခန္းက႑စသည့္ က႑အသီးသီးအား ျပည္နယ္နွင့္တိုင္း ေဒသႀကီး လူငယ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ အစုအဖြဲ႕ႀကီးမ်ားခြဲကာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးအသီးသီးမွ လူငယ္ ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ယေန႕ ပထမေန႕အျဖစ္ က်င္းပျပဳလုပ္လွ်က္ရွိသည့္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ လူငယ္ညီလာသို႕ ပါတီအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဦးသက္ႏိုင္၀င္း၊ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴးမ်ား၊ ပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ ဗဟိုေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ပါတီႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ လူငယ္ညီလာခံကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ လွ်က္ရွိၾကသည္။

ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရး