ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ သေဘာထားထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္အမွတ္စဥ္(၃/၂၀၁၈)

၁၃၈၀ျပည့္ႏွစ္၊ နယုန္လဆန္း (၁၁) ရက္
၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ (၂၅) ရက္