မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႔နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ နမ့္ကုတ္ေက်းရြာ ဓမၼာရုံသစ္တည္ေဆာက္ေရး အတြက္ အလွဴေငြထည့္ဝင္လွဴဒါန္းျခင္း

(17-5-2018)

မိုင္းေယာင္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့့္္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီသည္ မိုင္းျဖတ္ခရိုင္ ပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခရိုင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ားလိုက္ပါလ်က္ မိုင္းယုၿမိဳ႕၊ တာၾကန္႔ေက်းရြာ အုပ္စု နမ့္ကုတ္ေက်းရြာသို႔ ကြင္းဆင္း၍ ေက်းရြာဓမၼာရုံသစ္ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အလွဴေငြႏွစ္သိန္းက်ပ္ ထည့္ဝင္လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ နားမက္ေက်းရြာသို႔ သြားေရာက္ၿပီး တာၾကန္႔ေက်းရြာအုပ္စု ရပ္ေက်းပါတီဥကၠဌ ေနအိမ္သစ္တက္ပြဲကို တက္ေရာက္ခ်ီးျမင့္ခဲ႔ပါသည္။ ၎ေနာက္ အထူးေဒသ (၄) က်ိဳင္းရဲသို႔ သြားေရာက္၍ မိုင္းေယာင္း – မိုင္းယုေဒသကို လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ မိုင္းဝေရအားလွ်ပ္စစ္ ဓါတ္အားခြဲစက္ရုံသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ႔ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႔ပိုင္း သတင္းစုံ