ေခါင္းေဆာင္မႈ အေရးႀကီးသည္

 

ေခါင္ကမုိးမလုံလွ်င္ ၾကမ္းခင္းေရစုိသည္မွာ သဘာဝျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူ တစ္ေယာက္ခ်င္း ေျပာင္းလဲၾက၊ စည္းကမ္းရွိၾကဟု မည္မွ်လႈံ႕ေဆာ္ေနပါေစ လႈံ႕ေဆာ္သူ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္တုိင္က ေျပာင္းလဲသူ စည္းကမ္းရွိသူျဖစ္ဖုိ႔ အေရးႀကီးသည္။ ေခါင္းေဆာင္ကုိယ္တုိင္က အေျပာင္းအလဲကုိ အႏုိင္ယူႏုိင္ရပါမည္။ အေျပာင္းအလဲ၏ သားေကာင္မျဖစ္သင့္ဟု ဆုိရမည္။ တစ္ဦးခ်င္း အရည္အေသြး Capacity Building တည္ေဆာက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေသာအရာ မ်ားက ပုိ၍အေရးႀကီးေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ လႊမ္းမုိးႏုိင္ေသာပါဝါလည္းရွိရသည္။ ေနရာေၾကာင့္ ရေသာ ပါဝါမ်ဳိးမဟုတ္ဟု ဆုိလုိသည္။ ရာထူး၏ပါဝါသည္ အဆန္းမဟုတ္ေပ။ ေမတၱာေရွ႕ထား အုပ္ခ်ဳပ္စီမံခန္႔ခြဲသည္ဟု ဂုဏ္ယူေျပာေလ့ရွိေသာ္လည္း ယင္းပံုစံမွာ လူတခ်ဳိ႕အတြက္ အံမဝင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြ႕ရသည္။ ထုိအခါ ရာထူးအရွိန္အဝါကုိ သံုးရသည္။ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမရွိလွ်င္လည္း ေအာင္ျမင္ေသာ လုပ္ငန္း ခြင္တစ္ခုကုိ တည္ေဆာက္၍မရႏုိင္ေၾကာင္း အေတြ႕အႀကံဳမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။
ပုဂၢိဳလ္ေရး ပါဝါအားေကာင္းမႈလည္း လုိအပ္သေလာက္ လုိအပ္ပါသည္။ ရာထူးပါဝါသည္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္၍ အုပ္ခ်ဳပ္ရသည္။ ပုဂၢိဳလ္ေရးပါဝါ ေကာင္းသူမွာ မိမိလုပ္ေစခ်င္ေသာအလုပ္ကုိ ေအာက္ေျခမွ စိတ္ပါလက္ပါျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ေပးေစႏိုင္ေသာ သတၱိထူးရွိတတ္သည္။ ထုိအခ်က္ ကုိ အထူးသတိျပဳသင့္သည္။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ ”စဥ္ဆက္မျပတ္ေလ့လာဆည္းပူးမႈ ”Continuous Learningလည္း ရွိရသည္။ အသိပညာ Knowledge ဟူသည္ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိသည္ကုိ သိျခင္း Knowing what to do ျဖစ္သည္။ ကြၽမ္းက်င္မႈ skill က ”ဘယ္လုိလုပ္ရမလဲ”သိျခင္းကုိဆုိသည္။ Knowing How to do ျဖစ္သည္။ ထုိေခါင္းေဆာင္မ်ဳိးကုိ အနာဂတ္အျမင္ရွိသူဟု ေခၚႏုိင္ပါသည္။
ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းသည္ ေန႔ေန႔ ညည ျပည္သူလူထုကုိ လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္ရ မည္။ လႈံ႕ေဆာ္ႏုိင္စြမ္းအားအျပည့္ အျမဲရွိေနရမည္။ ျပည္သူတစ္ေယာက္ခ်င္း ေျပာင္းလဲႏုိင္ရမည္ဟု ဆုိၾကေသာ္လည္း တကယ္တမ္းတြင္ ေခါင္းေဆာင္မွာသာ တာဝန္ရွိေနၿပီး ေခါင္းေဆာင္က တာဝန္ခံ၍ ေျပာင္းလဲတုိးတက္မႈကုိ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပ လုပ္ရပါမည္။
ေခါင္းေဆာင္ပုိင္းမွ လက္ေတြ႕မေျပာင္းသေရြ႕၊ ေျပာင္းလဲေအာင္ဖန္တီးႏုိင္စြမ္း မရွိသေရြ႕ တုိင္းျပည္လူထု တုိင္းရင္းသားျပည္သူအေပါင္း ေအာင္ျမင္မႈရလဒ္ေကာင္းကုိ ရၾကမည္မဟုတ္ပါ။
The Union Daily မွ ေကာက္ႏွဳတ္ေဖာ္ျပပါသည္