သမၼတႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ပိုင္ဆုိင္မႈ တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုးထုတ္ျပန္

သမၼတႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပိုင္ဆုိင္မႈကို တင္ျပၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ေမလ ၈ ရက္ တြင္ ေၾကညာသည္။ သမၼတသည္ မိမိဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္း ျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ဆုိင္မႈပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြစာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယကထံ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ အလားတူျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေျခခံဥပေဒအရလည္းေကာင္း သမၼတက ခန္႔အပ္ထားသည့္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားကလည္း ၎တုိ႔၏ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး သမၼတထံ တင္ျပရျခင္းျဖစ္သည္။ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ခ်ိပ္ပိတ္တင္ျပျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာသည္။

‘‘ဒီအခ်ိန္မွာ ပိုင္ဆုိင္မႈ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ တင္ျပထားတာ။ အဂတိလိုက္စားမႈေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပႆနာတစ္စံု တစ္ရာ ေသာ္လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာ တယ္ဆုိရင္ အဲဒါဖြင့္ၿပီး တိုက္ဆုိင္ စစ္ေဆးမွာ ျဖစ္တယ္။ ဒါဥပေဒအရ’’ ဟု ၎က ေျပာၾကားသည္။ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္စဥ္ကပင္ အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးကို စိတ္အား ထက္သန္သူျဖစ္ၿပီး သမၼတျဖစ္ လာသည့္အခါတြင္ အဂတိလိုက္ စားမႈကို တိုက္ဖ်က္မည္ဟု ေႂကြး ေၾကာ္ထားသည္။

ထိုသုိ႔ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား တင္ျပရန္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၆၈၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ဥပေဒ ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၀၁ တို႔တြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၈ တြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ၊ ဒုသမၼတမ်ားသည္ မိမိတို႔ဦးစီးသည့္ တစ္စီးပြားတည္းျဖစ္ေသာ မိသားစုပိုင္ေျမ၊ အိမ္၊ အေဆာက္အအံု၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း၊ စုေငြ ႏွင့္တကြ အျခားအဖိုးတန္ပစၥည္းမ်ားကို တန္ဖိုးႏွင့္တကြ စာရင္းျပဳစုၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ အႀကီးအမွဴးထံ ေပးပုိ႔ရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ သမၼတ၊ ဒုသမၼတ ႏွစ္ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ဒုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ား ေပးပို႔တင္ျပထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သမၼတ႐ံုး ေၾကညာခ်က္က ၫႊန္းဆုိ သည္။ ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အင္န္ အယ္လ္ဒီ ပါတီဝင္အျဖစ္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ကတည္းက ပိုင္ဆုိင္မႈေတြအကုန္လံုး စိစစ္တင္ျပၿပီးသား။ အဲဒီစာရင္း ကိုပဲ သမၼတဆီ ဆက္တင္မွာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ့္ ဆီေတာ့ မေတာင္းဘူး။ တစ္ခါပဲ ေပးထားရတယ္။ အသစ္ေတြကို ေတာ့ ေတာင္းတာေတြ႕တယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ဝင္းျမတ္ေအးက ေျပာသည္။

သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ ရာထူးမွ  ဆင္းသည့္အခါတြင္ ၎အပ္ႏွံထားခဲ့ေသာ ပိုင္ဆုိင္မႈ ခ်ိပ္ပိတ္စာရင္း စာအိတ္ ကို ျပည္ေထာင္စု  လႊတ္ေတာ္နာယက မန္းဝင္းခိုင္သန္းထံမွ ျပန္ယူခဲ့သည္။