အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္၏ မ်က္ႏွာစံုညီေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲစတင္

NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အၾကား ပစ္ခတ္တိုက္ ခိုက္မႈမရွိေစေရး ေဆာင္ရြက္ ရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရးပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠ႒မ်ား က JMC ေကာ္မတီအဆင့္ဆင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားကို တိုက္တြန္းခဲ့သည္။  ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC) အဆင့္ဆင့္မွ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား၏ JMC လုပ္ငန္းစဥ္အားနည္းခ်က္၊ အားသာခ်က္ မ်ားအား ျပန္လည္သံုးသပ္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ မ်က္ႏွာစံုညီအ စည္းအေ၀းကုိ ေမလ ၈ ရက္ကစ၍ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ Lotte ဟိုတယ္၌ ျပဳလုပ္ေနသည္။ အစည္းအေ၀းအဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားရာတြင္ ျပည္ေထာင္စု အဆင့္ JMC တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ယင္းသို႔ ထည့္သြင္း ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

‘‘JMC-S မွာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြ အားနည္းတာေတြေတြ႕ရတဲ့အတြက္ JMC-S အစည္းအေ၀းၿပီးတိုင္း၊ ၿပီးတိုင္း ႏွစ္ဖက္တပ္မွဴးေတြ ေတြ႕ဆံုၿပီးေတာ့ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ၿပီးေတာ့မွ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈမရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားဖို႔ ဒါဒီေနရာကေန ကြၽန္ေတာ္တို႔ တိုက္တြန္းေျပာၾကားလိုပါတယ္’’ဟု ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC ဥကၠ႒ ျဖစ္သည့္ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရာ ျပည့္က ေျပာသည္။

ယခုကာလအတြင္း NCA လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕မ်ားၾကားတြင္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္ပြားသည့္ ေနရာအခ်ဳိ႕ ရွိခဲ့ေၾကာင္း ႏွင့္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းအဆင့္ JMC-S မ်ားတြင္ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား ေတြ႕ဆံုရန္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC ေကာ္မတီက  ၫႊန္ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ JMC လုပ္ငန္းမ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည့္ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ အတြင္း ေအာင္ျမင္မႈရွိ၊ မရွိဆိုျခင္းကို ေျမျပင္တြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းတာရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ JMC ဒုတိယဥကၠ႒ (၁) တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုက္ဇက္ဖိုးက ေျပာသည္။

‘‘အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အစုအဖြဲ႕ သံုးခုစလံုး (အစိုးရ၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ အရပ္သား ကိုယ္စားလွယ္)ရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ ျဖစ္သလို ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသည္ လည္း အစုအဖြဲ႕သံုးခုစလံုး၏ ဆုတ္ယုတ္ျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။ JMC လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈဆုတ္ယုတ္ျခင္း ရလဒ္မွာ ႏွစ္ဖက္တပ္ဗိုလ္၊ တပ္မွဴးမ်ား ထိခိုက္က်ဆံုးမႈျဖစ္ေပၚေစ႐ုံမက အထူးသျဖင့္ နယ္ေျမခံလူထုမ်ား မွာလည္း စစ္ေရွာင္ဒုကၡသည္မ်ား အေနနဲ႔အတိ ဒုကၡေရာက္ရတယ္ ဆိုတာ လက္ေတြ႕ျဖစ္စဥ္ေတြက ေန ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ ဒါကိုလည္း အထူးသတိမူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

JMC အားနည္းခ်က္မ်ားျပန္လည္သံုးသပ္ရာတြင္ ျပႆနာေၾကာင့္အျငင္းပြားျခင္း၊ အျပစ္ဖို႔ျခင္းထက္ ျပႆနာ ရင္းျမစ္ကို ေဖာ္ထုတ္ညႇိႏိႈင္းရန္ႏွင့္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရး သည္ အဓိကျဖစ္၍ ႏွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႕မ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈပ်က္ျပားေစသည့္ အျပဳအမူမ်ဳိးေရွာင္ရွားရန္ ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး (KNU) စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေစာအိုက္ဇက္ဖိုးက တိုက္တြန္းသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ (JMC-U)၊ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ (JMC-S) ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာအဆင့္ (JMC-L) ဟူ၍ အသီးသီးဖြဲ႕စည္းထားသည္။ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရးေကာ္မတီ (JMC-S) မ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ေဒသဆိုင္ရာ အဆင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးဆိုင္ရာ ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေရး ေကာ္မတီ (JMC-L) မ်ားကို ရွမ္း ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း လင္းေခးၿမိဳ႕ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။