လက္နက္ကိုင္ငါးဖြဲ႕ NCA တြင္ ပါ၀င္လာေရး အလြတ္သေဘာႏွင့္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ႀကိဳးပမ္းေနဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံးထုတ္ျပန္

တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA) လက္မွတ္မထိုးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ငါးဖြဲ႕ပါ၀င္လက္မွတ္ေရးထိုးေရး အလြတ္သေဘာႏွင့္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးပြဲ မ်ားျပဳလုပ္၍ ႀကိဳ းပမ္းေနေၾကာင္း အစိုးရသစ္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန၏ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ရာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ကရင္နီအမ်ဳိးသားတိုးတက္ ေရးပါတီ (KNPP) ႏွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးႏုိင္ေရးႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး ‘၀’လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (UWSA) ၊ မိုင္းလားလက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (NDAA) ၊ ကခ်င္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIO/KIA) အဖြဲ႕မ်ားႏွင့္လည္း အလြတ္သေဘာေတြ႕ဆံုမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၀န္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အ ေနျဖင့္ ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါ တီ (SSPP) ႏွင့္ တရား၀င္ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး  ႏုိင္ငံေရးစားပြဲ၀ိုင္းေပၚေရာက္ရွိလာေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ အစိုးရ၏ အဓိကရည္ရြယ္ ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ မ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္၊ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားရပ္စဲႏုိင္ေရး NCA ထီးရိပ္ေအာက္ တြင္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပါႏုိင္သမွ် ပါ၀င္လာေစရန္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ စားပြဲ၀ိုင္း ေပၚသို႔ပါ၀င္သင့္သူ အားလံုးေရာက္ရွိလာေစရန္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုမႈမ်ား၊ တရား၀င္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ား အေလးေပးေဆာင္ရြက္မည္ဟု ႏုိင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္အ ေနျဖင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးအဖြဲ႕မ်ားတိုးလာေရးေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းေနရာ ဧၿပီကုန္ပိုင္းတြင္ KNPP ႏွင့္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ တရား၀င္ေဆြးေႏြးၿပီး ေမလဆန္းတြင္ SSPP ႏွင့္ အလြတ္သေဘာေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  SSPP အေနျဖင့္ NCA ကို လက္ခံေသာ္လည္း တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အားလံုးပါ၀င္ ေရးမူကို ကိုင္စြဲထားသည္ဟု SSPP ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္ မွဴး စိုင္းဖုန္းဟန္က ဆိုသည္။

SSPP သည္ ‘၀’အဖြဲ႕ (UWSA) ၊ ကခ်င္အဖြဲ႕ (KIA) ၊ မိုင္းလားအဖြဲ႕ (NDAA) ၊ တအာင္း အဖြဲ႕ (TNLA)၊ ကိုးကန္႔ အဖြဲ႕ (MNDAA)၊ ရခိုင္အဖြဲ႕ (AA) တို႔ ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္ ခုနစ္ဖြဲ႕ဟု စုဖြဲ႕ကာ ႏုိင္ငံေရးမဟာမိတ္ ျပဳလုပ္ထားသည္။ ေျမာက္ပိုင္းခုနစ္ဖြဲ႕အနက္ TNLA ၊ MNDAA ႏွင့္ AA တို႔ကို တပ္မေတာ္က လက္ခံေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးရန္ အသိအမွတ္မျပဳေသးေပ။