ရပ္ကြက္ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ား နယ္ေျမေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အဖဲြ႕ဝင္မ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ပဲြက်င္းပ

 

ကခ်င္ျပည္နယ္ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕ တြင္ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စုပါတီ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္စု နယ္ေျမ ေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား တာဝန္ေပးအပ္ပဲြကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၁ နာရီက ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး၌က်င္းပ ခ့ဲရာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးရာဝမ္းဂ်ဳံ၊ျပည္နယ္ပါတီအတြင္း ေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီ ေကာ္မတီဝင္ ဦးျမအုန္း၊ ဦးသိန္း ထြန္းေအးႏွင့္ ဦးဝင္းေမာင္သိန္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသန္းေဇာ္ေလး၊ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဝိုင္းႏွင့္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား၊ မိုးေမာက္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးထြန္းႏိုင္၊ အတြင္း ေရးမွဴး ဦးဒါရီွတူးလြန္ႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ ဗန္း ေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးသက္ဝင္း၊ ရပ္ကြက္ေက်း ရြာအုပ္စုပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္ေက်းရြာနယ္ေျမေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားႏွင့္ အဖဲြ႕ဝင္မ်ား စုစုေပါင္း ၈၅ ဦး တက္ေရာက္ခ့ဲၾက သည္။

ေရွးဦးစြာ ျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠ႒ ဦးရာဝမ္းဂ်ဳံ၊ ျပည္နယ္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးသိန္း၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ဦးျမအုန္း၊ ဦးသိန္းထြန္းေအးတို႔က အမွာစကားေျပာၾကားခ့ဲ ၾကၿပီး ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု ပါတီေကာ္မတီ ဥကၠ႒ႏွင့္အဖဲြ႕ဝင္မ်ား၊ ရပ္ကြက္/ေက်းရြာအုပ္စု နယ္ေျမေကာ္မတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား တာဝန္ ေပးအပ္လႊာမ်ား ေပးအပ္ခ့ဲၾကသည္။
ဆက္လက္၍ တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားက သိရွိလိုသည္မ်ားကို ေဆြးေႏြးတင္ျပၾကရာ ျပည္နယ္ ပါတီဥကၠ႒ႏွင့္အဖြဲ႕က ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခ့ဲၾက၍ ရပ္/ေက်းပါတီေကာ္မတီဥကၠ႒မ်ားအား ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳး ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ ၄၆ဝဝဝဝ ေထာက္ပ့ံေပးအပ္ခ့ဲၾကၿပီး ျပည္နယ္ပါတီဥကၠ႒က နိဂုံးခ်ဳပ္အမွာစကား ေျပာၾကားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။

ဆီမီးခံု-နန္းရီ