ရခိုင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွစ္ခု အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြး

ဒုတိယအႀကိမ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ရက္ေျမာက္ေန႔မွာ ျပည္နယ္အစိုးရကတင္သြင္းခဲ႔တဲ႔ ဥပေဒ (မူႀကမ္း) ႏွစ္ခုျဖစ္တဲ႔ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလကေန စက္တင္ဘာလအထိ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသႏၱရ စီမံကိန္း ဥပေဒ (မူႀကမ္း) နဲ႔ ရခိုင္ျပည္နယ္ရဲ႕ဘ႑ာေငြအရအသံုးဆိုင္ရာဥပေဒ (မူႀကမ္း) ႏွစ္ခု အေပၚတင္သြင္းတဲ႔ အစီရင္ခံစာကို ေဆြးေႏြးမႈေတြ ျပဳလုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ လႊတ္ေတာ္ (၁၁) ရက္ေျမာက္ကို ဧၿပီလ (၅) ရက္က ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းခန္းမမွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီလို ေဆြးေႏြးမႈေတြျပဳလုပ္ရာမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီဥကၠ႒ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ဦးေဇာ္ေဇာ္ျမင္႔က ျပည္နယ္အစိုးရနဲ႔လႊတ္ေတာ္အဖဲြ႔တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းတဲ႔အတြက္ ထပ္ေနတဲ႔လုပ္ငန္းသစ္ေတြ ပါရွိလာတာကို ခြင္႔မျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာပါတယ္။

ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕က တင္သြင္းလာတဲ႔ ဥပေဒ (မူၾကမ္း) ႏွစ္ခုမွာပါရွိေနတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြမွာ ထပ္ေနတာနဲ႔ လ်ာထားတဲ႔လုပ္ငန္းေတြ မပါ၀င္တာ၊ လုပ္ငန္းသစ္ေတြ ပါ၀င္လာတာေတြရွိတဲ႔အတြက္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ (၁၀) ဦးက ခြင္႔မျပဳႏိုင္တဲ႔ လုပ္ငန္းေတြအေၾကာင္းကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ႔ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးခ်က္ေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႕၀င္စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကလည္း အခုပါရွိတဲ႔လုပ္ငန္းသစ္ေတြမွာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြ သေဘာတူတဲ႔ လုပ္ငန္းေတြကို ေခါင္းစဥ္ေျပာင္းလဲၿပီး ေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ တိုက္တြန္းလိုတယ္လို႔ ေျပာၾကားခဲ႔ပါတယ္။

ေဒသႏၱရစီမံကိန္းေတြအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရာမွာ ျပည္ေထာင္စုရန္ပံုေငြေတြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ႔ ဌာနေတြမ်ားၿပီး ျပည္နယ္ရန္ပံုေငြနဲ႔ ေဆာင္ရြက္တဲ႔ဌာနဆိုင္ရာ (၂၀) ခန္႔သာရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ (၁၁) ရက္ေျမာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မွာ ေဆြးေႏြးခဲ႔ၾကတဲ႔ ဥပေဒ (မူႀကမ္း) ပါ လုပ္ငန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး (၁၂) ရက္ေျမာက္ေန႔မွာလည္း ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္မႈေတြ ျပဳလုပ္သြားမယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒီသတင္းကို စစ္ေတြဗ်ဳရိုက စံႏုခိုင္ ေပးပို႔တာ ျဖစ္ပါတယ္။