သိရွိထားရမည့္ အာ႐ုံေၾကာထိခုိက္မႈဆိုင္ရာ လကၡဏာမ်ား

လူတစ္ဦး၏ ခႏၶာကုိယ္တြင္ အာ႐ုံေၾကာမ်ား ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီရွိၿပီးသစ္ပင္တစ္ပင္၏ အကိုင္းအခက္မ်ားကဲ့သုိ႔ ျဖန္႔ၾကက္ကာ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ေက်ာ႐ုိးမသုိ႔ သတင္းေပးပုိ႔သည္။ အာ႐ုံေၾကာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလုံး အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႕ေနပါက ဦးေႏွာက္သည္ ႂကြက္သားမ်ားလႈပ္ရွားႏုိင္ရန္၊ နာက်င္မႈကုိသိရွိရန္ႏွင့္ ကုိယ္တြင္းအဂၤါမ်ား ေကာင္းစြာ အလုပ္လုပ္ရန္ လုိအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ မ်ားကုိရရွိသည္။ သုိ႔ေသာ္ အာ႐ုံေၾကာဆုိင္ရာ ထိခုိက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ပါက လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းကစ၍ ျပႆနာမ်ားစြာ ႀကံဳလာႏုိင္သည္။

အာ႐ုံေၾကာထိခုိက္ပ်က္စီးမႈျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား စြာရွိၿပီး ကားမေတာ္တဆျဖစ္ျခင္းကဲ့သုိ႔ ႐ုတ္တရက္ ဒဏ္ရာႀကီးႀကီး မားမားရျခင္း၊ အုိမင္းလာျခင္း၊ ဗီတာမင္ခ်ိဳ႕တဲ့ျခင္း၊ အရက္၊ ကင္ဆာေဆး၊ ခဲဓာတ္၊ မီးစုန္းဓာတ္ စေသာ အဆိပ္အေတာက္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမ်ားျခင္း၊ အဆစ္အျမစ္ေရာင္ေရာဂါ၊ အသည္းေရာဂါစီ ရွိျခင္း စေသာ အေျခအေနတို႔လည္း ပါ၀င္သည္။

လက္ (သုိ႔မဟုတ္) ေျခေထာက္မွေန၍ လက္ေမာင္းမ်ား (သုိ႔မဟုတ္) ေျခေထာက္တစ္ခုလုံးထုံက်ဥ္ျခင္း၊ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္အပုိင္းတစ္ခုကုိ လႈပ္ရွားရခက္ခဲျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) မလႈပ္ရွားႏုိင္ျဖစ္ျခင္း စေသာလကၡဏာမ်ား သည္ အာ႐ုံေၾကာထိခိုက္ပ်က္စီးမႈ၏ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။

ခါးေအာက္ပိုင္းမွေန၍ ေျခေထာက္အထိ နာက်င္မႈဒဏ္ကုိ ခံစားရျခင္း၊ ပုံမွန္အေျခအေနထက္ပုိ၍ လဲက် လြယ္ျခင္းတို႔သည္ လည္း အာ႐ုံေၾကာထိခုိက္ျခင္းလကၡဏာမ်ား ျဖစ္ႏိုင္သည္။

အာ႐ုံေၾကာ ထိခုိက္ျခင္းေၾကာင့္ ဦးေႏွာက္သုိ႔ သတင္းမွားပုိ႔ၿပီး မၾကာခဏ ဆီးသြားခ်င္ျခင္းႏွင့္ အိမ္သာသုိ႔ မေရာက္မီ ဆီးထြက္ က်ျခင္းတို႔သည္ အာ႐ုံေၾကာထိခုိက္မႈလကၡဏာမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။

ျပင္းထန္စြာေခါင္းကုိက္ျခင္း၊ ေခြၽးထြက္မ်ားလြန္းျခင္း (သုိ႔မ ဟုတ္) နည္းလြန္းျခင္းသည္ အာ႐ံုေၾကာထိခိုက္မႈ လကၡဏာ ျဖစ္ႏုိင္ သည္။

ထုိ႔ျပင္ ပူေသာ၊ ခြၽန္ထက္ေသာ (သုိ႔မဟုတ္) မသက္မသာျဖစ္ ေစႏုိင္ေသာအရာတစ္ခုကုိ တစ္စုံတစ္ရာ မခံစားရသလုိ ထိကိုင္မိ၍ ဒဏ္ရာအနာတရျဖစ္ျခင္းသည္လည္း အာ႐ုံေၾကာထိခုိက္မႈ လကၡဏာ ျဖစ္ႏုိင္သည္။       

—Ref: MNT / 7Days