မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ဂန္႔ေဂါခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီက ေႏြရာသီသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္

 

၂၄ မတ္၂၀၁၈

ဂန္႔ေဂါခရိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီက ႀကီးမွဴး ၍ လူငယ္မ်ား အသိပညာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းပညာရရွိေစေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားအတြက္ အဆင့္သင္ျပင္ႏိုင္ေရး ရည္ရြယ္လ်က္ ကြန္းပ်ဴတာအေျခခံသင္တန္း၊ အဂၤလိပ္စာ ဂရမ္မာ သင္တန္းႏွင့္ မိုဘိုင္းဖုန္းျပဳျပင္ျခင္း အေျခခံသင္တန္း ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။
သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း (၁၅၀) ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ၿပီး၊ သင္တန္းနည္းမ်ား အေနျဖင့္ ပညာဒါန အခမဲ့ ကူညီေဆာင္ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းကာလ တစ္လ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။