ျပည္ခိုင္ျဖိဳးလစဥ္ပုံမွန္ ရပ္ေက်းစည္းမွဳးမ်ား ေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပ

 

မိုင္းေယာင္း မတ္လ ၁၄

ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊မိုင္းျဖတ္ခရိုင္၊မိုင္းေယာင္းျမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီရုံးတြင္ယေန႔မနက္(၉း၀၀)နာရီမွ(၁၁း၀၀)အတြင္းလစဥ္ပုံမွန္ ရပ္ေက်းစည္း/မွဴးမ်ားေတြ႔ဆုံပြဲက်င္းပျပဳလုပ္သည္ ။

ေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ျမိဳ႕နယ္ပါတီ ဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးနွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားမွ အထက္ပါတီဗဟိုအဆင့္ဆင့္၏ ညႊန္ႀကားခ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ လတ္တေလာနိုင္ငံေရးဦးတည္ရာလမ္းေႀကာင္းနွင့္ ေအာက္ေျခရပ္ေက်းစည္း/မွဴးတို႔၏ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္အေပၚ အျပန္အလွန္ညိွနွိဳင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္ ။

ယင္းေတြ႔ဆုံပြဲတြင္ ေအာက္ေျခ ရပ္ကြက္(၉)ရပ္ကြက္၏ ပါတီစည္း/မွဴး ဥကၠဌေရႊးျခယ္ခန္႔ထားျခင္းအားအတည္ျပဳျခင္း၊ လူငယ္၊ အမ်ိဳးသမီး၊ ေတာင္သူလယ္သမားကိုယ္စားျပဳအဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေရႊး့ျခယ္ခန္႔ထားျခင္းကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ႔ႀကသည္ ။

ယခုေတြ႔ဆုံပြဲအား နွစ္ႀကိမ္ခြဲ၍ ျမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္စည္းမွဴးမ်ားအား ဦးစြာေတြ႔ဆုံျပီး၊ေက်းရႊာအုပ္စု စည္းမွဴးမ်ားကို ယခုရက္သတၲပတ္အတြင္းဖိတ္ႀကား၍ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္သည္ ။

တင္ထြဋ္