ရပ္/ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲခန္႔အပ္ပဲြအခမ္းအနား ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက်င္းပ

ေမာ္လၿမိဳင္ မတ္ ၁၁

မြန္ျပည္နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စုႀက့့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာ စည္း႐ံုးေရးမွဴး မ်ားအား ရပ္ကြက္ေက်းရြာပါတီဥကၠ႒မ်ား အျဖစ္ တာဝန္ေျပာင္းလဲေပးအပ္ပြဲကို ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ႐ံုး အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ယမန္ေန႔ နံနက္ ၁၁ နာရီက က်င္းပခဲ့သည္။

အဆိုပါတာဝန္ေျပာင္းလဲေပးအပ္ပြဲကို ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ (လူငယ္ေရးရာတာဝန္ခံ) ေဒါက္တာ တိုးတိုးေအာင္၊ ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလြင္မုိး၊ ေမာ္လၿမိဳင္ခ႐ိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလး၊ ခ႐ုိင္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဥမၼာေဌး၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒ ဦးညီညီေထြး၊ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီ ဝင္မ်ား ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္က အဖြင့္မွာစကားေျပာၾကားၿပီး ျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီဝင္ ဦးလြင္မိုးမွ လမ္းၫႊန္အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးညီညီေထြးက ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏လုပ္ငန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ား၊ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၊ ျပည္နယ္/ ခ႐ိုင္ ပါတီမ်ား၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား ေဆြးေႏြးေျပာၾကားၿပီး ရပ္ကြက္ႏွင့္ေက်းရြာစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားမွ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမႈမ်ား ကို တင္ျပေဆြးေႏြးၾကခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်းရြာပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးမ်ားအား ရပ္ေက်းပါတီဥကၠ႒မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲတာဝန္ ေပးအပ္သည့္ ခန္႕အပ္လႊာမ်ားအား ျပည္နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေဒါက္တာတိုးတိုးေအာင္၊ ဦးလြင္မိုး၊ ခ႐ိုင္ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလး၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီ အတြင္းေရးမွဴးတို႔မွေပးအပ္ရာ ရပ္ကြက္ ႏွင့္ေက်းရြာပါတီစည္း႐ံုးေရးမွဴးက လက္ခံရယူခဲ့သည္။

ေအာင္ေမာင္း(ရာမညေျမ)