စည္းလံုးညီၫြတ္စြာ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ခ႐ိုင္မ်ားအတြင္းရွိ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆုံ

ပုသိမ္ မတ္ ၁၁

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ပါတီတိုင္း႐ံုးတြင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရး မွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း၊ တိုင္းေဒသႀကီးေကာ္မတီဝင္တို႔သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၈ နာရီက ေျမာင္းျမခ႐ိုင္ ေျမာင္းျမ၊ အိမ္မဲ၊ ဝါးခယ္မၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ ထားရွိမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွ အသီးသီး တင္ျပခဲ့ ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟိုမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီ၏အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ နံနက္ ၁ဝ နာရီတြင္ လပြတၱာခ႐ိုင္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ ေမာ္လၿမိဳင္ကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုး ညီညြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားမွ အသီးသီးတင္ျပခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟိုမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီ၏ အနာဂတ္ေဆာင္ရြက္ရမည့္အေျခအေနမ်ား ကိုလည္း ခ်ျပေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ မြန္းလြဲပိုင္း ၁ နာရီတြင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခုိင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ တိုင္း႐ံုး တြင္ပင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း၊ တိုင္းပါတီဥကၠ႒ ဦးဥာဏ္လင္း၊ တိုင္းေကာ္မတီဝင္တို႔ သည္ ဟသၤာတခ႐ိုင္ႏွင့္ ခ႐ိုင္အတြင္း႐ွိ သက္ဆိုင္ရာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ လည္း ထပ္မံေဆြးေႏြးေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။ ထိုသို႔ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရာတြင္ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ပါတီစည္း႐ံုးေရးႏွင့္ ပါတီဝင္အင္အား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ထား ရွိမႈမ်ား၊ ပါတီတြင္းစည္းလံုးညီညြတ္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈမ်ားကို ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ဥကၠ႒၊ အတြင္းေရးမွဴး မ်ားမွ အသီးသီး တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ပါတီဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းက ျပန္လည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ပါတီဗဟိုမွ ခ်မွတ္ထားသည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ခ်ျပရွင္းလင္းျခင္း၊ ပါတီ၏ အနာဂတ္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ အေျခအေနမ်ားကို လည္းခ်ျပ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေတြ႕ဆံုပြဲကို မြန္းလြဲ ၃ နာရီခန္႔တြင္ ၿပီးဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

The Union Daily