မေကြးခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး က်င္းပျပဳလုပ္

 

မေကြးခ႐ိုင္ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးပါတီ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား လုပ္ငန္းညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ယေန႔ ၁၀း၀၀ နာရီတြင္ တိုင္းပါတီအစည္းအေဝးခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပါတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဆန္းၫြန္႔ေအာင္၊ မေကြးခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌ ဦးထြန္း႐ွိန္ႏွင့္ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီ/အရံေကာ္မတီဝင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴးမွ မ်က္ေမွာက္ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ေ႐ွ႕လုပ္ငန္စဥ္မ်ားအား ႐ွင္လင္းမွာၾကားျခင္း၊ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌမွ တိုင္းပါတီ၏လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ပါတီေကာ္မတီ၏ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအား ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္း၊ တက္ေရာက္လာသူမ်ားမွ မိမိတို႔ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ား ႐ွင္းလင္းေဆြးေႏြးျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။
ေဆြးေႏြးတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ တိုင္းပါတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ခ႐ိုင္ပါတီဥကၠဌတို႔မွ ျပန္လည္ရွင္းလင္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကကာ အမ်ားသေဘာတူဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ခဲ့ၾကၿပီး ၁၁း၅၃ နာရီအခ်ိန္တြင္ အစည္းအေဝး ကို ႐ုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္ ။

Min Zaw