ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေရစက္ခ်ပြဲအတြက္ အလွဴေငြေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္း

 

မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ – မတ္လ ၅

၅-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႕ ညေန ၅း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ)ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္၊ ေဘာလခဲခရိုင္ေကာင္မတီဝင္ ဦးႏွင္းေဝ၊ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဥကၠဌ ဦးေလာရင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ ပန္တိန္းတိုက္နယ္ ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းထိုင္ဘုန္းေတာ္ႀကီး Fr. ဧလိယနက္ႏွင့္ သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုကာ ဘုရား၏သန္႕ရွင္းေသာ မယ္ေတာ္ ကက္သလစ္ဘုရားရွိခိုးေက်ာင္း ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ေရစက္ခ်ပြဲအတြက္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီႏွင့္ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ အလွဴေငြ(၁၅၀၀၀၀ိ/-) တိတိ သြားေရာက္ေပးအပ္လွဴဒါန္းေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။