မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ဟိုစဲ႔ေက်းရြာ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

 

မယ္စဲ့ၿမိဳ႕ ၊မတ္လ ၆ ရက္

(၆-၃-၂၀၁၈) ရက္ေန႕ နံနက္ ၁၀း၁၅ နာရီအခ်ိန္တြင္ ဟိုစဲ႔ေက်းရြာ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္ ေနအိမ္တြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖ္ိဳးပါတီႏွင့္ ဟိုစဲ႔ေက်းရြာ ပါတီဝင္မ်ားႏွင့္သြားေရာက္ေတြ႕ဆံုပါသည္။
၄င္းေတြ႕ဆံုရာတြင္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္(မယ္စဲ႔ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ)က မိမိေဒသၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီကိစၥမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးၾကပါသည္။
ယင္းေနာက္ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႔နယ္ေကာက္မတီဝင္ ေဒၚေအးထြန္းမွ ဟိုစဲ႕လူငယ္မ်ားအတြက္ အလွဴေငြက်ပ္ (၆၅၀၀၀ိ/-) ေပးအပ္လွဴဒါန္းခဲ႔ပါသည္။
ယင္းသို႕သြားေရာက္ရာတြင္ ကယားျပည္နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေက်ာ္ျမင့္ (မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္တာဝန္ခံ)ႏွင့္ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ေဒၚဗ်ားျမာေမာင္ မယ္စဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ရံုးအဖြဲ႕မ်ား လိုက္ပါသြားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Crd;