ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ဦးဝဏၰေမာင္လြင္၏၁၃-၂-၁၈ ရက္ေန႔မွ၁၆-၂-၁၈ ရက္ေန႔အထိ မႏၱေလးတိုင္းေဒသႀကီး ခရီးစဥ္အတြင္းပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ားမွေကာက္ႏႈတ္ခ်က္မ်ား

 

၁ ။ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ၏ရည္မွန္းခ်က္၊ယံုၾကည္ခ်က္ႏွင့္အမ်ိဳးသားေရးမူဝါဒမ်ားကိုယံုၾကည္သက္ဝင္စြာျဖင့္ ေက်းရြာလံုးကြ်တ္လည္းေကာင္း၊အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္လည္းေကာင္း ပါတီသို႔အဆိုျပဳဝင္ေရာက္လာေသာပါတီဝင္သစ္မ်ားအားလိွုက္လွဲဂုဏ္ယူစြာျကိဳဆိုပါသည္ ။ပါတီဝင္မ်ား၏ ခိုင္မာေသာယံုၾကည္ခ်က္၊ ၾကံ့ခိုင္ေသာစိတ္ဓာတ္၊ အမ်ိဳးသားေရးဇာတိမာန္ တို႔ကို လိွုက္လွဲစြာဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းတင္ပါသည္။
၂ ။ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစည္းလံုးညီညြတ္ေသာဒီမိုကေရစီျပည္ေထာင္စုႀကီးထူေထာင္ေရးအတြက္တိုင္းရင္းသား ျပည္သူတရပ္လံုးႏွင့္အတူလက္တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္။
၃ ။ ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေရး ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈမၿပိဳကြဲေရး ၊ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာတည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးကိုအမိ်ဳးသားေရးတာဝန္အျဖစ္ျပည္သူလူထုႏွင့္အတူလက္တြဲကာကြယ္သြားမည္။
၄ ။ ျပည္၊ခိုင္၊ၿဖိဳး ပါတီ ဝင္မ်ား အဆင့္ဆင့္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ျပည္သူလူထုႏွင့္တသားတည္းရိွ ၿပီးရိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ၊အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္မႈ၊သမာအာဇီဝက်ေသာလုပ္ကိုင္ေနထိုင္မႈ၊အမ်ားအက်ိဳးေဆာင္မႈတို႔ျဖင့္ျပည္သူတို႔ကယံုၾကည္အားကိုးထိုက္သူမ်ားျဖစ္ရမည္။
၅ ။ ျပည္သူတို႔ယေန႔ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္လူမႈစီးပြားေရးအၾကပ္အတည္းမ်ား၊တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈပ်က္ျပားလာျခင္းမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာလြဲမွားမႈမ်ားကိုျပဳျပင္တည့္မတ္ထိန္းေၾကာင္းေပးရမည့္အခ်ိန္က်ေရာက္ ေနၿပီျဖစ္သည္။
၆ ။ ျပည္သူလူထုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္တာဝန္ေပးအပ္ထားျခင္းသည္ ျပည္သူလူထုအေပၚေမာက္မာအာဏာျပအႏိုင္က်င့္ရန္မဟုတ္ျပည္သူကိုအလုပ္ အေႂကြးျပဳရန္သာျဖစ္သည္ ။

၇ ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏အေျခခံျဖစ္ေသာ တႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ကို၁၃-၂-၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ထပ္မံပါဝင္လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္တစ္အစည္းအရံုး တို႔အားႀကိဳဆိုပါသည္။
၈ ။ တိုင္းရင္းသားအားလံုးဥမကြဲသိုက္မပ်က္စည္းလံုးညီညြတ္ေသာျပည္ေထာင္စုအဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေရးအတြက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္အားလံုးလက္တြဲပါဝင္ၾကေစလိုပါသည္။
၉ ။ ႏိုင္ငံသားတိုင္းသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအပါအဝင္တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကိုလိုက္နာ ေစာင့္ထိန္းရမည္ ။ ဥပေဒ အထက္တြင္မည္သူမၽွမရိွ ဟူသည္ကို ျပည္သူအားလံုးတေျပးညီလိုက္နာရမည္။ရာထူးေနရာအလိုက္ႁခြင္းခ်က္မရိွေစရ ။
၁၀ ။ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းျပႆနာသည္ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ကိစၥျဖစ္သည္။ မည္သည့္ျပည္ပစြက္ဖက္မႈ အၾကပ္ကိုင္ဖိအားေပးမႈ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေၾကာင့္မၽွ အေလၽွာ့ေပးလိုက္ေလ်ာျခင္းကိုလက္မခံ ။