စီးပြားေရးအစီရင္ခံစာ၌ တ႐ုတ္ႏွင့္ ဂ်ပန္ကို ထရန္႔အျပစ္တင္

ဝါရွင္တန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂

အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔သည္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ၄င္း၏ပထမဆုံးစီးပြားေရး အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အစီရင္ခံစာ၌ ထရန္႔က ႏုိင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မႈသည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံကဲ့သို႔ေသာ အခ်ဳိ႕ႏုိင္ငံမ်ားေၾကာင့္ ပိုမိုတင္းမာ လာခဲ့ၿပီး ယင္းႏုိင္ငံမ်ားသည္ လြတ္လပ္ သည့္ေစ်းကြက္ကို အေနအထားပ်က္ ယြင္းေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

ထရန္႔သည္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၏ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ ေစ်းကြက္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၄င္းစိတ္ ကသိ ကေအာက္ျဖစ္ရမႈကိုလည္း ေဖာ္ျပ ခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသည္ တင္ပို႔ကုန္မ်ားကို ပိတ္ဆို႔တားဆီးမႈမ်ဳိးစုံ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ကာ အေမရိကန္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ေရာင္းခ်မႈကို ကန္႔သတ္ခဲ့ေၾကာင္း ၄င္းက ေျပာၾကား ခဲ့သည္။

တင္ပို႔လာသည့္ကားမ်ားကို ပိတ္ဆို႔ တားဆီးမႈမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ မဟုတ္ေၾကာင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံ၏ လုံၿခံဳေဘး ကင္းေရးစံႏႈန္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ အတားအဆီး တစ္ခုသဖြယ္႐ႈျမင္ခံေနရေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထရန္႔သည္ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ မတုိင္မီ ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာမညီမွ်မႈမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တ႐ုတ္ႏွင့္ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားကို ဖိအားေပးသြားရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

 

အင္န္အိတ္ခ်္ေက