ျပည္ေထာင္စုႀက့ံခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဒုတိယဥကၠဌ ဦးျမတ္ဟိန္း တက္ေရာက္ – – – – – – – – – – – – – – –

 

ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ပဲခူးၿမိဳ႕နယ္ ေရႊဝါထြန္းဟိုတယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆံုပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌဦးျမတ္ဟိန္း ဗဟိုတြင္းေရးမွဴးဦးပိုက္ေထြးႏွင့္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဥကၠဌ          ဦးစာေမာ္ထြန္း တိုင္းေဒသႀကီးပါတီ ဒုဥကၠဌဦးေအာင္ခ်ဳိဦးႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ပထမအႀကိမ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား စံုညီစြာတက္ေရာက္ခဲ့ၾက           ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌ(ၿငိမ္း)ဦးဝင္းတင္မွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဒုတိယဥကၠဌဦးျမတ္ဟိန္းမွ အမွာစကားေျပာၾကားျခင္း ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠဌ(ၿငိမ္း)ဦးဝင္းျမင့္စိုးမွ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားျခင္း တက္ေရာက္လာၾကေသာ ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ ျပန္လည္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ကာ အခမ္းအနားကိုရုပ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။