မုသာဝါဒသတင္း တုိက္ဖ်က္ေရး ယူနစ္ ၿဗိတိန္၌ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္မည္

လန္ဒန္ ဇန္နဝါရီ ၂၄

ကမၻာ့အျခားေသာ ႏုိင္ငံမ်ားက ပုံဖ်က္ သတင္းမွားမ်ားျဖင့္ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္မႈ လႈပ္ရွားခ်က္မ်ားကုိ ရင္ဆုိင္ေက်ာ္ လႊားႏုိင္ေစေရးအတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၌ မုသာဝါဒသတင္း တုိက္ဖ်က္ေရး ယူနစ္တစ္ခုကုိ ဖြဲ႕စည္းထူေထာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထေရဇာေမ ၏ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာၾကားလုိက္ေၾကာင္း ႐ုိက္တာ သတင္းဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ေခ်ဖ်က္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္လ်က္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ၾကားဝင္ စြက္ဖက္ျခင္း၊ Photoshop ကြန္ပ်ဴတာေဆာ့ဖ္ဝဲ အသုံးျပဳ၍ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာအရ ႐ုပ္ပုံ(ဓာတ္ပုံ)ကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲ ျခင္း၊ မွန္ကန္မႈမရွိေသာ သတင္း အခ်က္အလက္မ်ားကုိ အသုံးျပဳ၍ ရန္သူကုိ ထုိးႏွက္တုိက္ခုိက္ရန္ ရည္ရြယ္ေသာ သတင္းလိမ္၊ သတင္း အတုအေယာင္ႏွင့္ ပုံဖ်က္သတင္းမ်ား ေရးသား တင္ဆက္ျခင္းတုိ႔ကုိ ျပည္ပမွ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေမက စြပ္စြဲေျပာၾကားခဲ့ ဖူးသည္။

ဥေရာပသမဂၢမွ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ ႏုတ္ထြက္ေရးဆုိင္ရာ ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူပြဲတြင္ ျပည္ပ မွ ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။

သတင္းအလိမ္အညာမ်ားသုံးကာ တုိက္ခုိက္ေနေသာ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အရပ္ရပ္အတြက္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံ၏ တုံ႔ျပန္ႏုိင္စြမ္း မည္မွ်ရွိသည္ကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေလ့လာ သုံးသပ္သြားရန္ ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အထက္တန္း လုံၿခဳံေရး တာဝန္ရွိသူ မ်ားပါဝင္ေသာ အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရး ေကာင္စီ အစည္းအေဝးတြင္ သေဘာ တူညီခဲ့ၾကသည္။

သတင္းအသြင္ျဖင့္ ပုံမွား႐ုိက္ကာ သိကၡာခ်သည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ တုံ႔ျပန္ ႏုိင္ေရးအတြက္ အစုိးရအဖြဲ႕က အမ်ဳိးသား လုံၿခဳံေရးဆုိင္ရာ ဆက္သြယ္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကုိ တုိးတက္ေကာင္းမြန္စြာ အသုံးျပဳသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေရးဆုိခြင့္ ရွိသူက သတင္းေထာက္မ်ားအား ေျပာၾကားသည္။

မုသာဝါဒသတင္း တုိက္ဖ်က္ေရး ယူနစ္ မည္သုိ႔လုပ္ကုိင္မည္၊ မည္သည့္ ေနရာတြင္ အေျခစုိက္မည္ စသည့္ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူက အေသးစိတ္ ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။

႐ုိက္တာ