ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိ

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြား ေရးဇုန္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ ျမန္မာဘက္က ၃၀ရာခုိင္ႏႈန္း ႏွင့္ တ႐ုတ္အစုိးရပုိင္ကုမၸဏီက ၇၀ ရာခုိင္ႏႈန္းျဖင့္ ဇန္န၀ါရီလဆန္းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့ေၾကာင္း ရခုိင္ ျပည္နယ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရး ၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္ေအးသိန္းကေျပာသည္။

၂၀၁၅ တြင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ က တင္ဒါေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း အစုိးရအကူးအေျပာင္းေၾကာင့္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီ ၾကား ရွယ္ယာပုိင္ဆိုင္မႈကုိ အခ်ိန္ ၾကာညိႇႏႈိင္းခဲ့ၿပီး ယခုလုိသေဘာ တူညီခ်က္ရရွိျခင္းျဖစ္၍ လုပ္ငန္း မ်ားစတင္ႏုိင္ရန္ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈႏွင့္ လူမႈဘ၀ထိ ခုိက္မႈမ်ားကုိ ေလ့လာေတာ့မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္လက္ ေျပာသည္။

အဆုိပါစီမံကိန္းကုိ ဦးသိန္းစိန္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း၊ ေက်ာက္ျဖဴအထူး စီးပြားေရးဇုန္ႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္းဟု အပိုင္းသုံးပိုင္းျဖင့္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျ ဖစ္သည္။  ‘‘၃၀-၇၀ အပိုုင္းကုိ ဆုံး ျဖတ္တာပဲရွိတယ္။ က်န္တာဆုံး ျဖတ္တာမရွိေသးဘူး။ သေဘာတူညီခ်က္ေတာ့ မထုိးရေသးဘူး။ ယာယီေတာ့ သေဘာတူထား လုိက္ၿပီ’’ ဟု ဦးေက်ာ္ေအး သိန္း က ေျပာသည္။

စီမံကိန္းစတင္အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ရာတြင္ ယခင္အစုိးရ လက္ထက္သေဘာတူထားသည့္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းႏွင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကုိသာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ အိမ္ရာ စီမံကိန္းကုိ ေနာက္ပိုင္း ဆက္လက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္မည္ဟု ဦးေက်ာ္ ေအးသိန္းကဆုိ သည္။

အထူးစီးပြားေရးဇုန္စီမံကိန္း ကုိ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ ရန္ သဘာ၀ပ တ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ထိခုိက္မႈ ဆိုင္ရာ (EIA/SIA)စစ္တမ္းေလ့လာမႈမ်ားကုိ ရက္ပုိင္းအတြင္း စတင္မည္ဟုအ ထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား၏ တာ၀န္ ခံ၀န္ႀကီးဌာနျဖစ္သည့္ စီးပြားေရး ႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္စုိးက ေျပာၾကားသည္။

EIA/SIA ေလ့လာမႈၿပီးစီးလွ်င္ စီမံကိန္းအတြက္ လုိအပ္သည့္ Master Plan ေရးဆြဲမည္ဟု ဦးေက်ာ္ေအးသိန္း က ေျပာသည္။ အဆုိပါအထူးစီးပြားေရး ဇုန္စီမံကိန္းတြင္ ေဒသခံမ်ားလည္း ပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီ ၅၀ ေက်ာ္ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီမွ ပါ၀င္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကားသည္။ တင္ဒါ ေအာင္ထားသည့္ CITIC ကုမၸဏီ အုပ္စုသည္ ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ အတြင္း စက္မႈဇုန္ႏွင့္ ေရနက္ဆိပ္ ကမ္းစီမံကိန္းႏွစ္ခုကုိ ေဒၚလာ ကုိးဘီလီယံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု ဆုိသည္။