သီရိလကၤာတြင္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရက္ေသစာ ဝယ္ယူခြင္႕ ပိတ္ပင္မႈ ပယ္ဖ်က္

ကိုလံဘို ဇန္နဝါရီ ၁၁

သိရိလကၤာႏိုင္ငံတြင္ႏွစ္ေပါင္း ၆ဝ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဦးဆံုး အေနျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအရက္ ေသစာဝယ္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ထားသည့္ ဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ သီရိလကၤာအစိုးရမွ အသက္ ၁၈ ႏွစ္အထက္ အမ်ဳိး သမီးမ်ားအား အရက္ေသစာဝယ္ ယူခြင့္ျပဳလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

 ၁၉၅၅ခုႏွစ္တြင္ခ်မွတ္ ထားသည့္အမ်ဳိးသမီးမ်ားအားခြဲျခား ဆက္ဆံျခင္း မျပဳရသည့္ဥပေဒကို ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သိရိလကၤာအစိုးရ၏ေျပာၾကား ခ်က္အရသိရသည္။ အဆိုပါ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို ယမန္ေန႔ တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္ ၿပီး ယင္းဥပေဒအရ အမ်ဳိးသမီး မ်ားအေနျဖင့္ အရက္ေသစာေရာင္း ခ်သည့္ေနရာမ်ား၌ႀကိဳတင္ေထာက္ခံ ခ်က္ရယူရန္မလိုဘဲ အလုပ္လုပ္ ကိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟု သိရသည္။
အဆိုပါ ဥပေဒသစ္အား သီရိ လကၤာ အမ်ဳိးသမီးမ်ားစြာတို႔မွ ေထာက္ခံႀကိဳဆိုခဲ့ၾကၿပီး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး အစိုးရအား ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း လူမႈမီဒီယာ မ်ားတြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္ ဟု သိရသည္။ ဥပေဒသစ္အရ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအေနျဖင့္စားေသာက္ ဆိုင္မ်ားအပါအဝင္ အျခားေသာခြင့္ ျပဳခ်က္ခ်ထားသည့္ အရက္ေသစာ ရရွိႏိုင္သည့္ေနရာမ်ား၌ အလုပ္ လုပ္ကုိင္ရန္ႏွင့္ ေသာက္စားရန္ အလို႔ငွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ယစ္မ်ဳိးခြန္ ဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး၏ေထာက္ခံ မႈကိုရယူရန္မလိုအပ္ေတာ့ဟု သိရ သည္။

 ယင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္ သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႀကိဳဆိုေထာက္ခံေနစဥ္မွာပင္ အခ်ဳိ႕ ကလည္း အမ်ဳိးသမီးမ်ား အရက္ေသစာ ပိုမိုစြဲလမ္းလာေစမည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္ဟု ကန္႔ကြက္ေျပာဆိုေနၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ သီရိလကၤာတြင္ အမ်ဳိး သမီးအမ်ားစုက အရက္ေသစာ သည္ သီရိလကၤာယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဆန္႔က်င္သည္ဟု႐ႈျမင္ကာ အစဥ္ အလာအားျဖင့္ အရက္ေသစာ ေသာက္စားမႈကိုေရွာင္ၾကဥ္ၾကသည္ ဟု သိရသည္။ 

Ref: BBC News