စတုတၴေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ MyTel လာမည့္ႏွစ္တြင္ ဆင္းကတ္မ်ားစတင္ ေရာင္းခ်သြားမည္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ MyTel အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဆင္းကတ္မ်ား စတင္ေရာင္းခ် သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၊ လက္ရိွတြင္ ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္မႈ မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ နီးပါးၿပးီ စီးေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စတုတၳေျမာက္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာျဖစ္သည့္ MyTel ကုမၸဏီမွ သိရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္သည့္ MyTel အေနျဖင့္ ၂ဝ၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ကြန္ရက္စတင္မိတ္ဆက္ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးသို႔ဆင္းကတ္မ်ား ျဖန္႔ၾကက္ေရာင္းခ်ကာ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္လ်က္ရွိၿပီး အေကာင္းဆံုး အင္တာနက္ အရည္အေသြးႏွင့္ သင့္တင့္ေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ စတင္မိတ္ဆက္ႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

“ကြၽန္မတို႔ MyTelက တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ျဖန္႔ၿပီး MyTel ကုမၸဏီမွ Sale Representative မသက္ထားဇင္က ေျပာျပသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိတယ္လီကြန္း ေစ်းကြက္တြင္ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရး လုပ္ငန္း (MPT) က ၄၂ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ တယ္လီေနာက ၃၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ အူရီဒူးက ၂၃ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေစ်းကြက္ေဝစု အသီးသီး ရယူထားေၾကာင္း သိရသည္။

MyTel အေနျဖင့္ စတုတၴေျမာက္ ေအာ္ပေရတာအျဖစ္ ေနာက္ဆံုးမွ ထြက္ေပၚလာျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း အႀကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းမြန္ဆံုး ေအာ္ပေရတာ တစ္ခုျဖစ္လာရန္ ရည္ရြယ္ ထားေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ႐ုံးခြဲ၁၈ခု ဖြင့္လွစ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ လာမည့္ႏွစ္ဆန္းပိုင္းတြင္ ဆင္းကတ္မ်ားကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ျဖန္႔ေဝသြား မည္ျဖစ္ေၾကာငး္ သိရသည္။ ေစ်းႏႈန္းအေနျဖင့္ လက္ရွိ တြင္ အတိအက်သတ္မွတ္ ထားျခင္းမရွိေသး၍ ေစ်းႏႈန္းကို လာမည့္ေဖေဖာ္ဝါရီ လခန္႔တြင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

 Themyawadydaily