ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဝင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးျခင္း

တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိတ္ခ႐ုိင္ ကြၽန္းစုၿမိဳ႕နယ္ ကြၽဲခရံေက်းရြာအုပ္စု ပဲ့တိုင္ေက်းရြာတြင္ ၁၄.၁၁.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၁၂း၀၀ မွ ၁၄း၄၀ ထိ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေအး၊ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးဝင္းစိုးတို႔ႏွင့္ ေက်းရြာ႐ွိပါတီဝင္မ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ေတြ႔ဆုံခဲ့ၾကပါသည္။

၂၀၂၀ ေအာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ အတည္ျပဳၾကပါသည္။ ကြၽဲခရံေက်းရြာအုပ္စု ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး႐ုံး ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဦးဘပိန္ + ေဒၚေအာင္ၾကည္မိသားစုမွ ေျမယာကြက္ လွဴဒါန္းခဲ့ပါသည္။