က်ဳံေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ တုိက္နယ္အလုိက္ အသီးသီး နယ္ေျမကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

က်ံဳေပ်ာ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီသည္ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ၊ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေကာ္မတီမ်ားသည္ မိမိတို႔တာ၀န္ ယူထားေသာ တိုက္နယ္အလိုက္ အသီၤးသီး နယ္ေျမကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိရာ ဒိုက္ပ်က္တိုက္နယ္၊ တြဲဖက္ တာ၀န္ခံ ဦးသန္း၀င္းသည္ သင္ေတာကရက္ေက်းရြာအုပ္စုသို႔ ကြင္းဆင္းကာ ပါတီ၀င္အင္အားက်စ္လစ္ခိုင္မာ ေရး၊ ပါတီ၀င္ႏွစ္စဥ္ေၾကး စုေပါင္းေပးအပ္ႏိုင္ေရးႏွင့္ ေက်းရြာလုံးကၽြတ္ပါတီ၀င္ (၀ါ-စိမ္း-နီ) အဆင့္ သတ္မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေရးကိစၥမ်ားကို စည္းရံုးေရးမွဴး၊ အမွဳေဆာင္မ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။