ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္း အိမ္မဲပါတီေကာ္မတီ ဝင္းမ်ားႏွင့္ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ ေတြ႕ဆံု

(၈ နိုဝင္ဘာ ၂၀၁၇ )

ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ ဗဟို အတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ (8-11-2017) ရက္ေန႔ မြန္းလြဲ ၁ နာရီက အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီရံုး အစည္းေဝး ခန္းမ ၁ ၌ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ား အရန္ပါတီေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ သီးျခားေတြ႕ဆံု၍ ပါတီဝင္အင္အား စီစစ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီႏွစ္စဥ္ေၾကး ေကာက္ခံေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ပါတီဝင္အသစ္ေလ်ာက္လႊာမ်ား စီစစ္ လက္ခံၿခင္းကိစၥမ်ားႏွင့္ ပါဝင္ဝင္ေႀကးေပးသြင္းသည့္ကိစၥမ်ား၊ ပါတီဝင္လူငယ္မ်ား၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပါတီဝင္မ်ားအား အရည္အခ်င္းျမွင့္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဒသေနျပည္သူတို႔၏ လူမႈစီးပြါးဘဝမ်ားအား သုေတသနျပဳေလ့လာျခင္းႏွင့္ အကူအညီေပးမႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးအတြက္ လုပ္ငန္းလမ္းညႊန္မႈမ်ားကို ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးခ်င္းအလိုက္ အေသးစိတ္မွာၾကားခဲ့ေႀကာင္း၊ အဆိုပါ ေတြဆံုပြဲသို႔ ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး နွင့္အတူ ပါတီဗဟိုေကာ္မတီဝင္ (ပါတီစည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မတီ) ေဒါက္တာေဌးဝင္း၊ တိုင္းပါတီေကာ္မတီဝင္ (ဥပေဒအႀကံေပး) ဦးၿပံဳးခ်ဳိ၊ ေျမာင္းခရိုင္ ပါတီဥကၠဌ ဦးေအာင္ျမင့္ တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ဗဟိုအတြင္းေရးမွဴး ဦးသန္းထြန္းသည္ ဧရာဝတီတိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ နယ္ေျမ ကြင္းဆင္းထိေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ အိမ္မဲၿမိဳ႕နယ္၌ ၂၅ ၿမိဳ႕နယ္ေျမာက္ ကြင္းဆင္းထိေတြ႕ ျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း သိရွိရသည္။

USDP Einme