အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံၾကား ေလယာဥ္ မေတာ္တဆထိခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး MoU ၌ ျမန္မာပါ၀င္ရန္ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ

 

ေလယာဥ္ထိခိုက္ မႈျဖစ္စဥ္မ်ားတြင္ အာဆီယံႏွင့္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံပါ၀င္ ေရးထိုးႏိုင္ေရး ေအာက္တိုဘာ ၃၁ ရက္က က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းသို႔ အစိုးရအဖြဲ႕က တင္ျပခဲ့သည္။ အဆိုပါနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအ၀င္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာၿမိဳ႕ျပေလ ေၾကာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (ICAO) အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံမ်ား လိုက္နာရသည့္ ႏုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫြန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္ နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလယာဥ္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈ၊   စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးကိစၥရပ္မ်ားတြင္    ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္ ခ်ဳပ္ဆိုသည့္ နားလည္မႈ စာခြၽန္ လႊာျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စား ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕တို႔အၾကား ေလ ယာဥ္မေတာ္ တဆထိခိုက္မႈႏွင့္ ျဖစ္ပြားမႈစံုစမ္းစစ္ေဆးေရးအျပင္ သက္ဆိုင္သည့္ အကူအညီ အေထာက္အကူျပဳ ပစၥည္းကိရိယာ တန္ဆာပလာမ်ားကို ေပးအပ္ ျခင္းတို႔ကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ၾကရန္လည္း အဆိုပါနားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည္။‘‘နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို လက္မွတ္မေရးထိုးရင္ ေလယာဥ္ မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့မယ္ဆိုရင္ သက္ဆိုင္ရာႏိုင္ငံ အထူးသျဖင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက တာ၀န္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ဖလွယ္ေရးေတြမွာ ၾကန္႔ၾကာမႈေတြရွိႏုိင္ပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစီးေသာ မည္သည့္ေလယာဥ္မဆို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအတြင္း ေလယာဥ္မေတာ္တဆ ထိခိုက္မႈျဖစ္ပါက ေလ့လာသူအျဖစ္ပါ၀င္ရန္ ခက္ခဲႏုိင္ျခင္းတို႔အျပင္ ေဒသအ တြင္း ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈတြင္ ပါ၀င္ရန္ ပ်က္ကြက္ျခင္းျဖင့္ ႏုိင္ငံ၏ ေကာင္းမြန္ေသာ ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ ေလယာဥ္မွဴးလိုင္စင္ ထုတ္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ အာဆီယံ အသိအမွတ္ျပဳမႈ အစီအစဥ္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံပါ၀င္လက္မွတ္ထိုး ရန္ ၎က လႊတ္ေတာ္သို႔ ရွင္း လင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ေလယာဥ္မွဴးလိုင္စင္အသိ အမွတ္ျပဳေရးအစီအစဥ္သည္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အဖြဲ႕၀င္မ်ား လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရသည့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံၫြန္း၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားႏွင့္အညီ ေလယာဥ္မွဴး မ်ားအား လိုင္စင္ထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အသိအမွတ္ ျပဳရန္ အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားၾကားတြင္ တူညီေသာ စံခ်ိန္စံၫြန္းမ်ားသတ္မွတ္၍ အျပန္အလွန္အသိ အမွတ္ျပဳ စနစ္တစ္ခုတည္ေထာင္ၿပီး ေလေၾကာင္းက႑ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရးတိုး ျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ရန္ ရည္ရြယ္ ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက လႊတ္ ေတာ္သို႔ ရွင္းျပသည္။

‘‘ဒီအစီအစဥ္ကို လက္မွတ္ ေရးထိုးလိုက္မယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္ႏိုင္ ငံက ထုတ္ေပးထားတဲ့ ေလယာဥ္ လုိင္စင္မ်ားကို တျခားအာဆီယံ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေတြက အသိအမွတ္ ျပဳၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဦးေက်ာ္မ်ဳိးက ေျပာသည္။ အဆိုပါေလယာဥ္မွဴး လိုင္စင္အစီအစဥ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးပါက အျခားအာဆီယံအဖြဲ႕ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ား၌သြားေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသား ေလယာဥ္ မွဴးမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာႏုိင္ငံ၏ ၿမိဳ႕ျပေလေၾကာင္းအာဏာပိုင္ထံမွ မွန္ကန္ေၾကာင္း ေထာက္ခံစာေတာင္းခံရ၍ လုပ္ငန္းစဥ္ရွည္ၿပီး ေႏွာင့္ေႏွး ေစေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ဳိး က ေျပာသည္။ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ေဆြးေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားရွိပါက ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား၍ အမည္စာရင္းေပးသြင္းရန္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေၾကညာခဲ့သည္။