အဆုတ္ကင္ဆာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား

ကင္ဆာဆိုးရြား လာသည္နွင့္အမွ် ကင္ဆာသည္ ခႏၶာကိုယ္၏ အျခားေနရာမ်ားသို႕ ျပန္႕သြားလွ်င္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားလည္း ဆိုးလာနိုင္သည္။အခ်ိဳ႕ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးမ်ား သည္ ကုသမႈမ်ား ေႀကာင့္ျဖစ္ရသည္။

အဆုတ္ကို သက္ေရာက္ျခင္း

အဆုတ္ကင္ဆာျပန္႕သြားလွ်င္ ပင္မအသက္ရႈလမ္းေႀကာင္းကို ပိတ္သြားျခင္း၊ အဆုတ္ေရ၀ိုင္းျခင္းတို႕ေႀကာင့္ အသက္ရႈမ၀ျဖစ္ကာ ေမာပန္းလာနိုင္သည္။ အခ်ိန္ႀကာလာေသာအခါ   ေအာက္ဆီဂ်င္လံုေလာက္စြာ မရေသာေႀကာင့္ နွလံုးေရာဂါကဲ့သို႕ေမာလာနိုင္သည္။ အဆုတ္တြင္အရည္မ်ား ႀကာရွည္စြာစုပံုလာေသာအခါ နမိုးနီးယားအဆုတ္ေရာင္ေရာဂါျဖစ္လာနိုင္သည္။ ထိုအခါ ဖ်ားျခင္း၊ ရင္ဘတ္ေအာင့္ျခင္း နွင့္ ေဆးရံုတက္ ရနိုင္သည္။ အဆုတ္ကင္ဆာရွိေသာသူမ်ားသည္ အသက္ရႈလမ္းေႀကာင္းတြင္ ေသြးထြက္ျခင္းေႀကာင့္ ေသြးအန္နိုင္သည္။ ေသြးထြက္ေသာ အေႀကာင္းမ်ားအေပၚမူတည္ျပီး ထိန္းခ်ဳပ္နိုင္ရန္ နည္းမ်ားရွိပါသည္။

အာရံုေႀကာမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္း

အဓိကအားျဖင့္ လက္နွင့္ ေျခဖ၀ါး၇ွိ အာရံုေႀကာမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးျခင္းျဖစ္သည္။ အေႀကာင္းမွာ အဆုတ္ ကင္ဆာသည္ လက္ေမာင္းနွင့္ ပခံုးနားရွိအာရံုေႀကာမ်ားကို ပ်က္စီးေစေသာေႀကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႕ျပင္ ကင္ဆာကုသမႈ အခ်ိဳ႕ေႀကာင့္ ထိုအာရံုေႀကာမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးသြားေသာအခါ ထိုေနရာမ်ားတြင္ ထံုက်ဥ္ျခင္း၊ အားနည္းျခင္း၊ နာက်င္ျခင္း တို႕ခံစားရနိုင္ပါသည္။ အာရံုေႀကာမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးသြားျခင္းကို ေဆးေသာက္ ကာ သက္သာေအာင္ကုသနိုင္ပါသည္။ အဆုတ္ကင္ဆာသည္ မ်က္နွာနွင့္ လည္ပင္မ်ား၇ွိအာရံုေႀကာမ်ားကို ပ်က္စီးေစေသာအခါ ေဟာ္နာလကၡဏာစု (မ်က္စိသူငယ္အိမ္က်ဥ္းျခင္း၊ မ်က္ခြံက်ျခင္း၊ မ်က္နွာတျခမ္း ေခၽြးမထြက္ျခင္း)ျဖစ္ေစနိုင္သည္။

အဆုတ္ကင္ဆာသည္ အသံအိုး၇ွိအာရံုေႀကာမ်ားကို ပ်က္စီးေစေသာအခါ အသံႀသျခင္းနွင့္ အသံေျပာင္းျခင္း တို႕ကိုျဖစ္ေစနိုင္သည္။ထိုသို႕ အာရံုေႀကာမ်ားထိခိုက္ပ်က္စီးသြားျခင္းကို ေဆးေသာက္ကာ သက္သာေအာင္ ကုသနိုင္ပါသည္။

နာက်င္ျခင္း

ရင္ဘတ္နွင့္ အဆုတ္ကင္ဆာျပန္႕သြားေသာ အျခားေနရာမ်ားတြင္နာက်င္နို္င္သည္။ ေရာဂါျပင္းထန္လာလွ်င္ နာက်င္မႈကို ခံစားရနိုင္ျပီး ေဆးေသာက္ျခင္း၊ ဓာတ္ကင္ျခင္းတို႕ျဖင့္ သက္သာေအာင္ကုသနိုင္သည္။

အျခားေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ား

အဆုတ္ကင္ဆာသည္ ကင္ဆာႀကိတ္အနီးရွိ ပင္မေသြးေႀကာမ်ားကိုဖိအားျဖစ္ေစေသာေႀကာင့္ နွလံုးနွင့္ အစာေရမ်ိဳျပြန္မ်ားကိုလည္း ထိခိုက္နိုင္သည္။ ရင္ဘတ္၊ လည္ပင္းနွင့္ မ်က္နွာတို႕တြင္ အႀကိတ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေစသည္။

ထိုအခါ မ်က္စိအျမင္မႀကည္လင္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္း၊ ေခါင္းမူးျခင္းနွင့္ ေမာပန္းႏြမ္းနယ္ျခင္းတို႕ကို ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ ကင္ဆာေႀကာင့္ နွလံုးေဘးတြင္ေရအိုင္ျပီး နွလံုးခုန္မမွန္ျခင္းကို ျဖစ္ေစနိုင္သည္။ အဆုတ္ ကင္ဆာသည္အစာေရမ်ိဳျပြန္နားတြင္ ျဖစ္လွ်င္ အစာမ်ိဳရခက္ျခင္းနွင့္ အစာမ်ိဳလၽွင္ ေတာက္ေလွ်ာက္ နာက်င္ျခင္းတို႕ျဖစ္ေစနိုင္သည္။

ကင္ဆာပ်ံ႕ပြားျခင္း

ကင္ဆာသည္ ဦးေနွာက္၊ အသည္း၊ အရိုးနွင့္ အျခားေသာ ေနရာမ်ားသို႕ျပန္႕သြားေသာအခါ သိသာ ထင္ရွားေသာ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ ကင္ဆာႀကိတ္သည္ ေဟာ္မုန္းနွင့္ အျခားေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္ျပီး ၎အနီးရွိအရာမ်ားကို ထိခိုက္ေစျပီး တခါတရံတြင္ အေ၀းသို႕ျပန္႕နိုင္သည္။ ထိုေရာဂါ လကၡဏာ မ်ားသည္ နာက်င္ျခင္း၊ ပ်ိဳ႕အန္ျခင္း၊ ေခါင္းကိုက္ျခင္းကင္ဆာနွင့္တြဲျဖစ္ေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္ျပီး ကုသနိင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားလည္းရွိပါသည္။

ေရရွည္အတြက္ ရႈျမင္သံုးသပ္ခ်က္

ေရရွည္တြင္ အဆုတ္ကင္ဆာ၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္လာနိုင္ပါသည္။ သင္သည္ ထိုေရာဂါ လကၡဏာမ်ားကို သိရွိျပီး လိုအပ္လွ်င္ ေစာလွ်င္စြာကုသမႈခံယူနိုင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ အသက္ရွင္ နိုင္ေခ်သည္ ကင္ဆာအဆင့္အေပၚမူတည္သည္။ အဆုတ္ကင္ဆာကို ေစာေစာသိလွ်င္ နလန္ထူလာ နိုင္ေခ်မ်ားသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အဆုတ္ကင္ဆာမ်ားသည္ ေရာဂါကၽြမ္းေနသည့္တို္င္ လကၡဏာမျပျခင္းေႀကာင့္ ပိုမိုျပင္းထန္ေသာကုသမႈမ်ိဳးလိုအပ္သည္။ သင္သည္ အဆုတ္ကင္ဆာကိုေရာဂါရွာမရျဖစ္ေနလွ်င္ ဆရာ၀န္နွင့္ ျပကာ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ရႈျမင္ သံုးသပ္ခ်က္ မ်ားကို ရယူသင့္ပါသည္။ Credit: mizzima