ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ ေျမသိမ္းရန္လိုလွ်င္ တရားမွ်တစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ေျမသိမ္းဥပေဒကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္း

ႏိုင္ငံေတာ္၏စီး ပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္စီမံကိန္းမ်ားတြင္ ေျမသိမ္းရန္လိုအပ္ပါက တရားမွ်တစြာ သိမ္းဆည္းႏိုင္ေရး အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာေကာ္မတီက ၂၀၁၇ ေျမသိမ္း ဥပေဒကို ေအာက္တိုဘာ ၃၀ ရက္က က်င္းပသည့္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးသို႔ တင္သြင္းခဲ့သည္။

‘‘အခုကာလမွာ ႏုိင္ငံသား ျပည္သူတို႔ပိုင္ဆိုင္တဲ့ ေျမသယံဇာ တေတြကို တစ္ဌာန၊ တစ္ဖြဲ႕၊ တစ္ဦးတည္းရဲ႕ အက်ိဳးအတြက္ အလြယ္တကူလက္လြတ္ဆံုး႐ႈံးေစမႈမ်ား မျဖစ္ေစသင့္ပါသျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္နဲ႔ ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္၊ အေထာက္အကူ ျဖစ္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္၊ မွ်တေသာအစီအမံမ်ား ပါ၀င္တဲ့အတြက္ ယခုအဆုိျပဳတင္သြင္းေသာ ေျမသိမ္းဥပေဒတစ္ရပ္ ျပ႒ာန္းရန္လိုအပ္လာပါၿပီ’’ဟု ေတာင္သူလယ္သမားေရးရာ ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးဘမ်ိဳးသိန္းက အဆိုတင္သြင္းရာတြင္ ေျပာသည္။  ၂၀၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းတြင္ ေျမသိမ္းခံရသူမ်ားျပန္ လည္ထူေထာင္ေရး၊ နစ္နာဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားအတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေငြေပးအပ္ႏိုင္ေရး စသည္တို႔ကိုလည္း ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘ဒီဥပေဒမွာ ေျမသိမ္းထားတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ အမ်ားျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈဘဝစီးပြားေရးထိခိုက္မႈ၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈရွိ၊ မရွိ ေလ့လာဆန္းစစ္ဖို႔ အႀကံျပဳထားပါတယ္။ ေျမသိမ္းခံရမႈေၾကာင့္ နစ္နာဆံုး႐ႈံးတဲ့သူေတြ၊ ေျမယာပိုင္ဆိုင္တဲ့သူေတြအတြက္ကို ေနရာျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ သူတို႔ရဲ႕ဆံုး႐ႈံး ခဲ့တဲ့ လူမႈဘဝ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရး ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းထားပါတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

၂၀၁၇ ေျမသိမ္းဥပေဒၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရန္ သေဘာတူသျဖင့္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆိုပါဥပေဒကို လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ မန္းဝင္းခိုင္သန္းက ေၾကညာသည္။