မုိးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္းဘုံကထိန္သုိ႔ ပေဒသာပင္မ်ား လွဴဒါန္း

မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ ၃၁.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ ၿမိဳ႕နယ္ စုေပါင္း ဘံုကထိန္သို႔ ပေဒသာပင္လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္(၂၁၂၀၀၀) ၊ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳး ကားဂိတ္အဖြဲ႔ ႏွင့္ ေစ်းသူ/သားမ်ားမွ လွဴဒါန္းေငြ က်ပ္ (၄၉၈၁၀၀)က်ပ္ စုစုေပါင္း မိုးမိတ္ၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီမွ က်ပ္ (၇၁၀၁၀၀) စုေပါင္း၍္ ပေဒသာပင္ (၃) ပင္ျဖင့္ သြားေရာက္လွဴဒါန္းမည္ျဖစ္ပါသည္။

credit >>> ခင္မိုးမိတ္