ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကုိယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔ေဆြးေႏြးပြဲ၌ အဆိုျပဳခ်က္ ခုနစ္ခ်က္ သေဘာတူႏိုင္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၅ ရက္ (ဆင္ဟြာ)

တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္(NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ေရးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာ္မရွင္ (PC) ႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC) ၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕တို႔၏ သတၱမအႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ရက္ၾကာေဆြးေႏြးမႈတြင္ အဆိုျပဳခ်က္ ခုႏွစ္ခ်က္အား သေဘာတူေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပြဲထံမွ သိရသည္။

ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕(DPN) မွ ေတာင္းဆိုထားေသာ အခ်က္ရွစ္ခ်က္မွ အခ်က္ေပါင္း ခုနစ္ခ်က္အား သေဘာတူညီေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုျပဳခ်က္နံပါတ္ (၅) တစ္ခ်က္သာ အဓိက ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးရန္ က်န္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ ေရႊလီလမ္းရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC)၌ ႏွစ္ရက္ၾကာ က်င္းပေသာ အစည္းအေဝးတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ႏိုင္ေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေရး ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႕ (DPN) ၏ အဆိုျပဳခ်က္မ်ားအေပၚ အေက် အလည္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ (DPN) ၏ အဆိုျပဳခ်က္ အခ်က္ရွစ္ခ်က္တြင္ အခ်က္ နံပါတ္ (၁) မွ (၄)သည္ ႏွစ္ဖက္ညိႇႏိႈင္း ေဆြးေႏြးၿပီးျဖစ္ကာ အခ်က္နံ ပါတ္ (၆/၇/၈) တို႔အား အေက်အလည္ ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး အခ်ဳိ႕ေသာ အခ်က္အနည္းငယ္အေပၚတြင္ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းသာ ညိႇႏိႈင္းရန္လိုေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုျပဳခ်က္ နံပါတ္(၅)သည္ တပ္ေနရာခ်ထားေရး ကိစၥမ်ား၊ ႏွစ္ဖက္တပ္မ်ား လိုက္နာရမည့္ ကိစၥမ်ား၊ ႀကိဳတင္ သေဘာတူညီမႈ အစီအစဥ္မ်ား၊ JMC ႏွင့္ ပတ္သက္ သည့္ ကိစၥမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္ရွိေနသည့္ အခ်က္မ်ားအတြက္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈ အစီအစဥ္မ်ားကို လာမည့္ႏိုဝင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) ရန္ကုန္႐ံုး၌ ဆက္လက္ ေဆြးေႏြး သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Xinhua