ႏိုင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆုအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္တြင္ေဖာ္ျပထား

ႏိုင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆုအတြက္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားတယ္လို႔ ေအာက္တိုဘာ ၂၀ ရက္ေန႔က ျပဳလုပ္တဲ့ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္အစည္းအေ၀းကေနသိရပါတယ္။

လက္ရွိမွာ ႏိုင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆုအေနနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ရွိတဲ့ေဆးတကၠသိုလ္ေတြ၊ တိရိစာၦန္ေမြးျမဴေရး တကၠသိုလ္ေတြ၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးတကၠသိုလ္ေတြ ႏိုင္ငံေတာ္ရဲ႕ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး က႑လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ဦးစားေပးစိစစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္ပညာသင္ဆုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ ေဆာင္ရြက္ ခ်က္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိတ္စီမံခ်က္ေတြ၊ ေလွ်ာက္ထားသူအတြက္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ေရြးခ်ယ္ေရးမူေတြကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္မွာ ေဖာ္ျပထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ၀က္ဘ္ဆိုက္လိပ္စာကေတာ့ www.moe.org.mm ျဖစ္ပါတယ္။

အေရြးခ်ယ္ခံရသူေတြရဲ႕ အမည္စာရင္းေတြကို အခါအားေလ်ာ္စြာ အစိုးရပိုင္သတင္းစာေတြမွာ အခ်ိန္နဲ႔ တစ္ေျပးညီ ေၾကညာေပးထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ပညာသင္ဆုႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား မည္ကဲ့သို႔စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အမ်ားျပည္သူသိရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ သိလိုျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းတဲ့ ေမးခြန္း ေမးျမန္းခ်က္အရ သိရတာျဖစ္ပါတယ္။

-Ref; Internet journal