အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့မႈ လကၡဏာမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ရန္ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား

အိုင္အိုဒင္းဓာတ္သည္ ကေလးမ်ား၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ စာဖတ္စြမ္းရည္အျပင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အာဟာရဓာတ္ျဖစ္သည္။

အိုင္အိုဒင္းဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ားတြင္ မ်က္ႏွာျဖဴဖပ္ျဖဴေရာ္ျဖစ္ျခင္း၊ အာ႐ုံစူးစိုက္ရခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ဆံပင္ကြၽတ္ျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ားပါဝင္သည္။

႐ုတ္တရက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္တက္လာျခင္း၊ အၿမဲအားအင္ကုန္ခန္းေနျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ားသည္လည္း အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့သည့္ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

အိုင္အိုဒင္းသည္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ထိန္းခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ေဟာ္မုန္းထုတ္လုပ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဓာတ္ျဖစ္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ကာလအတြင္း ယင္းေဟာ္မုန္းပမာဏ လံုေလာက္စြာ ရွိျခင္းေၾကာင့္ ေမြးလာေသာ ကေလး၏ ဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးႏွင့္ စာဖတ္စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေစႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ႏို႔တြင္ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္ အဓိကပါဝင္ၿပီး လူတစ္ဦး အိုင္အိုဒင္း စားသံုးမႈ၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ေပးစြမ္း ႏိုင္သည္။

အသားအေရေျခာက္ေသြ႕ၿပီး ဝမ္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ႏွလံုးခုန္ႏႈန္းေႏွးျခင္း သိုင္း႐ြိဳက္ဂလင္းႀကီးျခင္းတို႔လည္း အိုင္အိုဒင္း ဓာတ္ခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ားျဖစ္သည္။

ႏို႔ေသာက္ျခင္း၊ ေန႔စဥ္ ၾကက္ဥ၊ ဘဲဥစားေပးျခင္း၊ ပင္လယ္စာမ်ား စားေပးျခင္း၊ အိုင္အိုဒင္းပါဝင္ေသာ ဆားျဖင့္ ခ်က္သည့္ အစားအစာမ်ား စားေသာက္၍ ခႏၶာကိုယ္ထဲရွိ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္ပမာဏကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ အုိင္အိုဒင္းျဖည့္စြက္ေဆးမ်ား အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မ်ားႏွင့္ ႏို႔တိုက္မိခင္မ်ား အိုင္အိုဒင္း ဓာတ္ ပိုလိုအပ္သည္။

ဇီဝျဖစ္စဥ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ သိုင္း႐ြိဳက္ေဟာ္မုန္းမ်ား နည္းေနပါက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ျမင့္လာကာ ဇီဝျဖစ္ပ်က္မႈႏႈန္း ေႏွးေကြးႏိုင္သည္။ အိုင္အိုဒင္းဓာတ္နည္းပါက ယင္းေဟာ္မုန္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈ နည္းသြား ႏိုင္သည္။အစားအေသာက္ ေၾကးမ်ားသူမ်ားတြင္ အိုင္အိုဒင္းခ်ိဳ႕တဲ့ေသာ လကၡဏာမ်ား ႀကံဳေတြ႕ႏိုင္သည္။

—Ref: Daily Mail