ရန္ကုန္စည္ပင္ေကာ္မတီ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးပါက ဌာနသံုးခုကလြဲ၍ စည္ပင္ဌာနအားလံုးကုိ ဖ်က္သိမ္းမည္ဟုဆို

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အဆင့္ဆင့္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ၿပီးပါက စည္ပင္သာယာေရးဌာန သံုးခုကလြဲ၍ က်န္ဌာနမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒ မူၾကမ္း စိစစ္ေရးေကာ္မတီဝင္ ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

ေကာ္မတီတြင္ စီးပြားေရး ႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးဌာန၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးဌာန၊ ျပည္သူ႔ဆက္ဆံေရးဌာန သံုးခုမွလြဲ၍ က်န္ဌာနမ်ားကို ဖ်က္သိမ္းကာ ယင္းဖ်က္သိမ္း ဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားကို အသစ္ေရြးခ်ယ္ခံရသည့္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္မ်ားက အုပ္ခ်ဳပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွေဌးက ေျပာသည္။

‘‘ဘာတစ္ခုမွ မထားေတာ့ ဘူး။ မထားဘဲနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ေရြး ခ်ယ္လိုက္တဲ့ ေကာ္မတီဝင္ေတြ  ဦးေဆာင္တဲ့ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ ခုနစ္ဖြဲ႕က ခြဲၿပီးအုပ္ခ်ဳပ္သြားမယ္။ ေရြးခ်ယ္လုိက္တဲ့ ေကာ္မတီဝင္ ေတြက ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မယ္’’ ဟု ၎ကဆိုသည္။ ျပင္ဆင္ေရးဆြဲထားသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းၿပီးမွသာ ေကာ္မတီဝင္မ်ားအား အသစ္ျပန္လည္ေရြးခ်ယ္ကာ စည္ပင္သာ ယာေရးဌာနမ်ား ကိုလည္း အထက္ပါအတိုင္း ျပဳလုပ္သြားရန္ စီစဥ္ထားသည္။

ယခင္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီဝင္အျဖစ္ အစိုးရကခန္႔အပ္သူေလးဦး၊ ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ေတာင္ပိုင္းခ႐ိုင္၊ ေျမာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ႏွင့္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္မွ ေရြး ခ်ယ္ခံေလးဦးႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ တစ္ဦး စုစုေပါင္းကိုးဦးထားရွိခဲ့ ေသာ္လည္း ထြက္ရွိလာမည့္ ဥပ ေဒမူၾကမ္းတြင္ ေကာ္မတီဝင္ ၁၁ ဦးအထိ ေရးဆြဲထားေၾကာင္း ဦးလွေဌးက ဆိုသည္။ အဆိုပါ အသစ္ျပန္လည္ ေရြးခ်ယ္မည့္ ေကာ္မတီဝင္အဖြဲ႕ တြင္ အစိုးရက ခန္႔အပ္သူ ေလးဦး၊ၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္တစ္ဦး၊ ျပည္သူလူထု က ေရြးခ်ယ္သူ ေျခာက္ဦး စုစု ေပါင္း ၁၁ ဦးပါဝင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သာယာေရးဥပေဒကို လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူလူထုသုိ႔ ခ်ျပေဆြးေႏြး သြားၿပီး ဒီဇင္ဘာအမီ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ယင္း ေကာ္မတီက ႀကိဳးစားေဆာင္ရြက္ေနသည္။ ထို႔အျပင္ ၂၀၁၈ မတ္လအတြင္း ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီအဆင့္အဆင့္ ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ပြဲ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ တြင္ ေကာ္မတီ႐ံုး၊ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေငြစာရင္းဌာန၊ စစ္ေဆးေရးဌာန၊ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေရးဌာန၊ ရာ ျဖတ္ဌာန၊ အခြန္ဌာန၊ ေစ်းမ်ား ဌာန၊ တိရစာၦန္ေဆးကုႏွင့္ သား သတ္႐ံုမ်ားဌာန၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာ န၊ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္ အားကစား ကြင္းမ်ားဌာန၊ အင္ဂ်င္နီယာ (လမ္းတံတား၊ အေဆာက္အအံု၊ ေရႏွင့္သန္႔ရွင္းမႈ) အပါအဝင္ဌာန ၂၀ ရွိသည္။ ပန္းဥယ်ာဥ္ႏွင့္အားကစား ကြင္းမ်ားဌာနမွ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တာဝန္ခံတစ္ဦးက ယင္းဌာနမ်ား ဖ်က္သိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ တစ္စံုတစ္ရာ မသိရွိေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။

7day daily