ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (VDP) ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

၁၇.၁၀.၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ ၁၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကန္​ႀကီးေထာင့္ၿမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၏ (၂၀၁၇- ၂၀၁၈) ခု ဘ႑ာႏွစ္မွ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ ေက်းရြာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း (VDP) ေရးဆြဲျခင္းလုပ္ငန္း မိတ္ဆက္ရွင္းလင္းပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပခဲ့ပါသည္။

ယင္းအခမ္းအနားသုိ ၿမိဳ႕နယ္ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၌ က်င္းပခဲ့ရာ အမွတ္ (၂) မဲဆႏၵနယ္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚခင္ေစာမူ၊ ၿမိဳ႕နယ္ ပါတီဥကၠဌႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ တိုင္းခရိုင္ျမိဳ႕နယ္ ေက်းလက္ဦးစီးဌာန တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အဆုိပါ အခမ္းအနားတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္က အမွာစကားေျပာႀကားခဲ့ျပီး နံနက္ ၁၁း၀၀ နာရီအခ်ိန္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသသည္။

Crd;