မိုးမိတ္ျပည္ခုိင္ျဖိဳးပါတီမွ ေကာ္မတီ၀င္အသစ္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ေရး စည္းရုံးေဆာင္ရြက္

 

မိုးမိတ္ခ႐ိုင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီမွ ဥကၠဌဦးစုိးျမင့္၊ ခရုိင္ဘ႑ာေရးမွဴ းမ်ား ၿမိဳ ႕နယ္အတြင္းေရးမွဴ းႏွင့္ေကာ္မတီဝင္မ်ားသည္ လက္ခုတ္ပင္အုပ္စု ၊ေရပူအင္းရြာတြင္ ေကာ္မတီ၀င္အသစ္ဖြဲ႕စည္း     နုိင္ေရး စည္းရုံးေဆာင္ရြက္ခ့ဲပါသည္။

credit >>> ဦးစုိးျမ