ျမန္မာေရတပ္ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ အိႏိၵေရတပ္အကယ္ဒမီတြင္ ၇ ရက္ၾကာ ေလ့လာ

အိႏိၵယေရတပ္အကယ္ဒမီ (INA) သို႔ ခုႏွစ္ရက္တာအလည္အပတ္ ခရီးစဥ္ျဖင့္ေရာက္ရွိေနခဲ့ေသာ ျမန္မာ ေရတပ္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔သည္ ယမန္ေန႔က ကိုခ်ီၿမိဳ႕မွ ထြက္ခြာသြားခဲ့သည္။

ျမန္မာစစ္တကၠသိုလ္မွ ဗိုလ္မွဴးသိုက္ေဇာ္ဟိန္းႏွင့္ ဗိုလ္ၾကီးကိုကိုမင္းတို႔ ဦးေဆာင္၍ေရာက္ရွိလာခဲ့ေသာ အရာရွိေလာင္းငါးဦး ပါ၀င္သည့္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ အိႏိၵယေရတပ္ အကယ္ဒမီ (INA) သို႔ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ေန႔ ကတည္းက အလည္အပတ္ေရာက္ရွိေနခဲ့ျပီး INA ရွိ အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ား၊ ပညာရပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္   ေလ့က်င့္ပံု နည္းစနစ္မ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။

“ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ဟာ ႏွစ္ႏုိင္ငံရွိ ေရတပ္ႏွစ္ခုၾကားမွာ ရင္းႏွီးခ်စ္ခင္မႈတည္ေဆာက္ရန္၊ အေကာင္းဆံုး ေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ဖလွယ္ရန္ႏွင့္ အိႏိၵယနဲ႔ျမန္မာၾကားမွာရွိတဲ့ ကာကြယ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရးကို ပိုမို ေတာင့္တင္းခုိင္မာေစရန္ဆိုတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ေရာက္ရွိလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာနဲ႔ အိႏိၵယတို႔ရဲ႕ ေရတပ္ၾကားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈဟာ အစဥ္အလာအားျဖင့္ ခုိင္မာအားေကာင္းျပီးသား ျဖစ္ပါတယ္” ဟု INA က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔၏ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ေၾကာင့္ INA မွ အရာရွိမ်ားအေနျဖင့္ ျမန္မာစစ္တကၠသိုလ္၌ ျပဌာန္းသင္ၾကားေနေသာ ေလ့က်င့္ပံုနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အယူအဆ၊ အေတြးအျမင္မ်ားကို   ေလ့လာနားလည္ ႏုိင္ဖုိ႔ အခြင့္အေရး ရရွိခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕မွ အရာရွိေလာင္းမ်ားသည္ INA မွ အိႏိၵယ အရာရွိေလာင္းမ်ားႏွင့္အတူ ေနထုိင္ခဲ့ၾကျပီး ၄င္းတို႔ႏွင့္အတူ သင္တန္းမ်ားအတူတကြ တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။