အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (ICESCR) တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံပါ၀င္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ

စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (ICESCR) တြင္  ျမန္မာနိုင္ငံမွ အတည္ျပဳပါဝင္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာ (Instrument of Ratification) ႏွင့္ တရားဝင္ ေၾကညာခ်က္ (Declaration) တို႔အား ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္က ကုလသမဂၢသို႔ ေပးပို႔ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္း ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စာခ်ုပ္ စာတမ္း မ်ား ဌာနခြဲ၏ အႀကီးအကဲ Mr. Santiago Villalpando ထံသိုု႔ ေအာက္တိုဘာ ၆ ရက္ေန႔တြင္ ေပးအပ္ ခဲ႔ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ အဆိုပါ အေၾကာင္းၾကားစာကို နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ကုလသမဂၢဌာနခ်ဳပ္ရွိ Office of Legal Affairs (Treaty Section) ဌာန၌ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ ျမန္မာအျမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္မိုးထြန္းလည္း တက္ေရာက္ခဲ့သည္။