အေရွ႔ပုိင္းခ႐ုိင္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီ စိုက္ပ်ဳိးၿပီးသစ္ပင္မ်ားထိန္းသိမ္းေစာင္႕ေရွာက္

 

ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ရန္ကုန္အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္ ျပည္ခုိင္ၿဖိဳးပါတီ ခ႐ုိင္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚဇာျခည္လင္း၊ ခ႐ုိင္လူငယ္တာဝန္ခံ ေဒၚယဥ္ေခ်ာလႈိင္၊ အေရွ႕ပုိင္းခ႐ုိင္မွ လူငယ္တာဝန္ခံမ်ား        စုေပါင္း အင္အား ၈ဝ သည္ ယမန္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီမွစတင္၍ ဒဂုံအေရွ႕ ပုိင္းၿမိဳ႕နယ္ က်န္စစ္သားလမ္းမဝဲယာတစ္ေလွ်ာက္ စုိက္ပ်ဳိးၿပီး ခေရပင္အပင္ ၁ဝဝဝ အားေရရွည္အပင္ရွင္သန္ႀကီးထြားေစရန္ႏွင့္ သဘာဝအပူဒဏ္ကာကြယ္ေစရန္ တတိယအႀကိမ္ ျမက္ႏုတ္၊ ေပါင္းသင္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

ေအးမင္းေဇာ္(ေျမာက္ဥကၠလာ)