ပါတီဗဟုိအၾကံေပး ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း အမ္းၿမိဳ႕နယ္ေက်းရြာမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆြးေႏြးေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္မ်ားလွဴဒါန္း

 

ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီပါတီဗဟိုအၾကံေပး ရခိုင္ျပည္နယ္တာဝန္ခံ ဦးေမာင္ ေမာင္အုန္းသည္ အမ္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္(၁) ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ပါတီတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ အမ္း ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြး ေႏြးကာ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ မ်ားအတြက္ ေက်ာင္းသံုးဗလာ စာအုပ္မ်ား လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ေက်းရြာမ်ားသို႔ သြားေရာက္လွဴဒါန္းရာသို႔ ပါတီ ဗဟိုအၾကံေပး ဦးေမာင္ေမာင္အုန္း ႏွင့္အတူ ျပည္နယ္ေကာ္မတီဝင္ ဦးခင္ေသာင္း၊ ခ႐ိုင္ေကာ္မတီဝင္ ဦးေသာင္းၿငိမ္း၊ ၿမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠ႒ ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ႏိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ေကာ္ မတီဝင္မ်ား လိုက္ပါခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။
အဆိုပါ ပါတီဗဟိုအၾကံေပး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယခုလ ၂၅ရက္က မႊားေက်းရြာအုပ္စု၊ေရမသိမ္ေက်းရြာ၊ တန္းတင္အုပ္စု၊ ဓာတ္ေတာ္ေက်း ရြာအနီး ပတ္ဝန္းက်င္ေက်းရြာမ်ား မွ ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ခဲ့ရာ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းက ေဒသ လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္ေသာ ပညာ ေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး၊ ေရရရွိေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကုိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္အျပန္ အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ထုိ႕ ေနာက္ေရမသိမ္ေက်းရြာ၊ဓာတ္ေတာ္ ေက်းရြာမ်ားရွိေက်ာင္းသားေက်ာင္း သူ ၁၂ဝအတြက္ ေက်ာင္းသံုးဗလာ စာအုပ္ႏွင့္ခဲတံမ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ ယခုလ ၂၄ ရက္ က မဲလက္ေမာင္းေက်းရြာသို႔ သြား ေရာက္ၿပီး ေဒသခံရခိုင္တိုင္းရင္း သားမ်ား၊ ခ်င္းတိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆံုခဲ့ၿပီးဘူးသီး ေတာင္၊ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ လက္ရွိၾကံဳေတြ႕ ေနရေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာ တိုင္းရင္း သားမ်ားအေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္ ၍ အက်ယ္တဝင့္ရွင္းလင္းေဆြး ေႏြးခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ မဲလက္ ေမာင္းအုပ္စု၊ ကံ့ေကာ္ၿမိဳင္ေက်းရြာ တြဲဖက္အမက(ခြဲ)ေက်ာင္းရွိေက်ာင္း သားေက်ာင္းသူ ၅ဝကုိေက်ာင္းသံုး ဗလာစာအုပ္မ်ားႏွင့္ခဲတံမ်ားေထာက္ ပံ့လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေနခ်ဳိေသြး