အီရတ္ႏုိင္ငံ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ား သမုိင္းဝင္လြတ္လပ္ေရးအတြက္ မဲေပး

 ႏုိင္ငံတကာအသုိင္းအဝုိင္းက ေဝဖန္ေနသည့္ အီရတ္ႏုိင္ငံရိွ ကာ့ဒ္ေဒသအတြက္ လြတ္လပ္ေရးဆုိင္ရာ သမုိင္းဝင္ ျပည္ သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြတြင္ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ား မဲေပးေနၾကသည္။

အီရတ္ႏုိင္ငံ ကာ့ဒ္ေဒသလြတ္လပ္ေရးဆုိင္ရာ လူထုဆႏၵခံယူပြဲအတြင္း မဲထည့္ေနေသာ ကာ့ဒ္ေဒသဆုိင္ရာသမၼတ မာဆူဘာဇာနီ (Azad Lashkari/reuters)

ကာ့ဒ္ေဒသ နယ္နိမိတ္အ တြင္းရိွ ျပည္နယ္သံုးခုတြင္ မဲ႐ံု မ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသလို အီရတ္ အစိုးရႏွင့္ ကာ့ဒ္ လူမ်ိဳးမ်ားၾကား သူပုိင္ငါပုိင္ အျငင္းပြားေနေသာ ဧရိယာမ်ားတြင္လည္း မဲ႐ံုမ်ား ဖြင့္လွစ္ထားသည္။ ယင္းျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပဲြကို ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ မကိုက္ညီဟု အီရတ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဟုိုင္ဒါအယ္လ္ အဘာဒီက ႐ႈတ္ခ်ထားသည္။

ေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္အတုိင္း ‘ေထာက္ခံေၾကာင္း’မဲေပးမႈက ခဲြထြက္ေရးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား စတင္ေရး လုပ္ပုိင္ခြင့္အပ္ႏွင္းလိမ့္မည္ဟု ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းတြင္ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ စတုတၳ အ ႀကီးဆံုးလူမ်ိဳးစု ျဖစ္ေသာ္လည္း  ကုိယ္ပုိင္ႏုိင္ငံမရိွခဲ့ေပ။

ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ကာ့ဒ္ လူမ်ိဳး ၅ ဒသမ ၂ သန္းခန္႔ႏွင့္ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳးမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ထားရာ ဧရိယာမ်ားတြင္ ေနထုိင္သူအျဖစ္မွတ္ပံုတင္ထားသည့္ အသက္ (၁၈)ႏွစ္ (သုိ႔မဟုတ္) (၁၈)ႏွစ္ႏွင့္အထက္ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး မဟုတ္သူ မ်ား မဲေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ကနဦးမဲရလဒ္မ်ားကုိ တစ္ရက္အတြင္းႏွင့္ ေနာက္ဆံုးမဲ ရလဒ္မ်ားကို ယခုသီတင္းပတ္ ေႏွာင္းပုိင္းတြင္ ေၾကညာႏုိင္ဖြယ္ ရိွသည္။

အီရတ္ႏုိင္ငံလူဦးေရ၏ ၁၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရိွမည္ဟု အၾကမ္းဖ်င္း ခန္႔မွန္းရေသာ ကာ့ဒ္လူမ်ိဳး မ်ားသည္ ၁၉၉၁ က ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ မရမီအထိ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရသည္။

—Ref: BBC