ဂ်ဴဗင္တပ္ဥကၠ႒ အက္နယ္လီ တစ္ႏွစ္ပိတ္ပင္ခံရ

အမာခံအစြန္းေရာက္ ပရိသတ္မ်ားကုိ လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့သျဖင့္ ဂ်ဴဗင္တပ္ေဘာ လံုးအသင္းဥကၠ႒ အန္ဒေရးအက္ နယ္လီကုိ အီတလီေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က တစ္ႏွစ္ပိတ္ပင္သည္။ ဂ်ဴဗင္တပ္အသင္းကုိလည္း တရား႐ံုးက ယူ႐ုိ သံုးသိန္းဒဏ္ေငြ ခ်မွတ္သည္။

လက္မွတ္မ်ား အျမတ္တင္ ေရာင္းခ်မႈကို အားေပးရာေရာက္ သည္ဟု ဆုိေသာ အမႈတြင္ ေဘာလံုးအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေရွ႕ေနက အက္နယ္လီကုိ ၂ ႏွစ္ခဲြပိတ္ပင္ေရး၊ ဒဏ္ေငြ႐ိုက္ျခင္းႏွင့္ ဂ်ဴဗင္တပ္ ကုိ အိမ္ကြင္းႏွစ္ပြဲ ပရိသတ္ မပါဘဲ ကစားေစေရး ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။

အက္နယ္လီသည္ တစ္ရာ သီစာလက္မွတ္မ်ားႏွင့္ အျခား လက္မွတ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းကုိ ခြင့္ျပဳခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံရသည္။ ရာဇဝတ္ဂုိဏ္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ အစြန္းေရာက္ပရိသတ္ ဒုိမီနယ္လုိကုိ ေတြ႕ဆံုခဲ့ေၾကာင္း အက္နယ္လီက ဝန္ခံသည္။

သုိ႔ေသာ္ ထုိသုိ႔ ေတြ႕ဆံုမႈ သည္ ေအာင္ပြဲခံအခမ္းအနားမ်ား တြင္ အျခားပရိသတ္မ်ားႏွင့္ အတူ ေတြ႕ဆံုျခင္း ျဖစ္ၿပီး တရား မဝင္လုပ္ငန္းမ်ား၌  ဂ်ဴဗင္တပ္ အသင္း မပါဝင္ခဲ့ဟု အက္နယ္ လီက ေလွ်ာက္လဲခဲ့သည္။ ဒုိမီနယ္လီသည္ လက္မွတ္မ်ားအေပၚ အျမတ္ထုတ္ျခင္းအတြက္ ေထာင္ဒဏ္အျပစ္ေပးခံရၿပီးျဖစ္သည္။

—Ref:AP