ေခ်ာင္းဆုံျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီမွ ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

 

စက္တင္ဘာလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုျမိဳ႕နယ္ျပည္ခိုင္ျဖိဳးပါတီ ခရိုင္အတြင္းေရးမွဴး ဦးမင္းျမင့္ေမာင္ေလး/ျမိဳ႕နယ္ပါတီဥကၠဌ ဦးမင္းေအာင္သူ /ျမိဳ႕နယ္ေကာ္မတီဝင္မ်ား ဦေဆာင္၍ကရင္ဝင္းစိန္/ကမနင္း ေက်းရြာမ်ားသိဳု႔သြားေရာက္၍ ရပ္/ေက်းေကာ္မတီဝင္မ်ားစီစစ္ေရးကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း သိရသည္။

Aye Zaw Than