ရခိုင္အေရးအပါအဝင္ အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ကို ပါတီ (၂၉)ႏွစ္ျပည့္တြင္ တစညထုတ္ျပန္

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးတြင္ ကုလသမဂၢဆိုင္ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက လြဲမွားေသာ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မေလ်ာ္ဩဇာသံုးကာ ျပည္တြင္းေရးစြက္ဖက္လိုသူမ်ားသည္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ႏွင့္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေၾကာင္း အပါအဝင္အခ်က္ေျခာက္ခ်က္ပါေသာ သေဘာထားရပ္တည္ခ်က္ကို တုိင္းရင္းသား စည္းလံုးညီ ၫြတ္ေရးပါတီ (၂၉) ႏွစ္ေျမာက္ အခမ္းအနား၌ ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ျပည္ပအစြန္းေရာက္အဖြဲ႕မ်ား၏ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္အၾကမ္း ဖက္လုပ္ရပ္မ်ားေ ၾကာင့္ တည္ၿငိမ္မႈပ်က္ျပားကာ ေဒသခံတုိင္း ရင္းသားမ်ား သတ္ျဖတ္ခံရ၍ လံုၿခံဳမႈကင္းမဲ့ေနရာ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာထိန္းသိမ္းေရး၊ နယ္ေျမတည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရးအပါအဝင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး ႏွင့္ ေဒသခံရခိုင္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ဘဝလံုၿခံဳမႈမ်ားအတြက္ တစညကပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ေဖာ္ျပ ထားသည္။ တုိင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္ေရးပါတီ သက္တမ္း ၂၉ ႏွစ္အတြင္း ႏုိင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူတို႔၏ ဘဝလံုၿခံဳေရး၊ လူမႈစီးပြားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စေသာ အမ်ိဳးသားေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အေလးအနက္ထားကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနၿပီး အမ်ိဳးသား အင္အားစု တစ္ရပ္အျဖစ္ အခုိင္အမာ ရပ္တည္ေနေၾကာင္း ပါရွိသည္။

ပါတီအေနျဖင့္ လက္ရွိၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ အဆင့္ဆင့္တြင္ ပူးေပါင္းပါဝင္ေနၿပီး စစ္ေရးပဋိ ပကၡမ်ား ေလ်ာ့ပါး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရန္ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအားလံုး တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး သေဘာတူ စာခ်ဳပ္ (NCA)တြင္ ပါဝင္လက္ မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ရန္ ဆက္လက္ ႀကိဳးပမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ က်င္းပ ခဲ့ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ ျပည္သူမ်ားပါဝင္သည့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေထာက္ျပ ထားသည္။

အစိုးရအေနျဖင့္ ျပည္သူမ်ား အေထြေထြကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈႏွင့္ လူမႈစီးပြားအက်ပ္အတည္းမ်ားမွ ေက်ာ္လႊား လြန္ေျမာက္ႏိုင္ရန္ မွန္ကန္သည့္ မူဝါဒမ်ား၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္ၿပီး ပါတီအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္တြင္ လူမႈသဟဇာတမွ်တသည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေစေရး ဦးတည္ခ်က္ျဖင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

7day daily