တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ အြန္လုိင္းမွတစ္ဆင့္ ဘုိးရင္းေလယာဥ္ သံုးစီးကုိ ေလလံတင္

တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ Tao-bao အြန္လုိင္းကုန္ပစၥည္းေရာင္းဝယ္ေရးကုမၸဏီမွတစ္ဆင့္ ဘုိး ရင္းေလယာဥ္ ၇၄၇ သံုးစီးကုိ ေလလံတင္ထားရာ ကုိယ္ပိုင္ဂ်က္ ေလယာဥ္ ဝယ္ယူလုိသူမ်ားအ တြက္ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

၂၀၁၃ စက္တင္ဘာတြင္ Jade Cargo International ေလ ေၾကာင္းလုိင္းက ေဒဝါလီခံၿပီး ေနာက္ အဆုိပါေလယာဥ္သံုးစီး ကုိ ရွန္ဟုိင္းၿမိဳ႕ႏွင့္ ရွန္ဇန္ၿမိဳ႕တို႔ တြင္ သိမ္းဆည္းထားျခင္းျဖစ္ သည္။

ထိုကုမၸဏီ ေဒဝါလီခံရၿပီး ေနာက္ ယင္းေလယာဥ္သံုးစီးကို ရွန္ဇန္ၿမိဳ႕ရိွ တရား႐ံုးတစ္႐ံုးက သိမ္းယူထားခဲ့၍ ေျခာက္လၾကာေလလံတင္ေသာ္လည္း ဝယ္ယူ မည့္သူ မရိွခဲ့ေပ။

ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းေလယာဥ္ သံုးစီးကုိ ပထမဆံုးအြန္လိုင္းမွ ေလလံတင္ေရာင္းခ်ရန္ Taobao သို႔ အဆိုပါ တရား႐ံုးက ကမ္းလွမ္းခဲ့သည္။

ယင္းေလယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ ယြမ္ ၁၂၂ သန္းမွ ၁၃၅ သန္းအ ထိ ေလလံေစ်းေခၚဆုိထားၿပီး ႏို ဝင္ဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ေလလံပိတ္သိမ္းမည္ျဖစ္သည္။

—Ref: BBC