တနသၤာရီတိုင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳစီမံကိန္းကို ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ ပူးေပါင္း စစ္ေဆးမည္

ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တိုင္ၾကားခံရသည့္ တနသၤာရီတိုင္း ဘန္းေခ်ာင္းေဒသ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳတြင္းစီမံ ကိန္းကို ထုိင္းႏွင့္ ျမန္မာ လူ႔အခြင့္ အေရးေကာ္မရွင္ႏွစ္ရပ္ ပူးေပါင္း၍ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

ထုိင္းကုမၸဏီသံုးခုမွ အဓိကလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဘန္းေခ်ာင္း ေဒသေက်ာက္မီးေသြး သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း မ်ားေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ထိ ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိး ေဖာက္မႈမ်ားကို ဌာေနတိုင္းရင္း သားမ်ားက ထုိင္းႏိုင္ငံအမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ထံသို႔ ၂၀၁၇ ဇြန္လ ၂၀ ရက္တြင္ တိုင္ ၾကားခဲ့ရာ စက္တင္ဘာ ၁၁ရက္ ၌ ကနဦးၾကားနာစစ္ေဆးခဲ့သည္။

 ကနဦး ၾကားနာစစ္ေဆးမႈ တြင္ တာကေပါလူငယ္အဖြဲ႕၊ ထုိင္းႏိုင္ငံအေျခစိုက္ SEM ႏွင့္ အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕တို႔ႏွင့္ ဘန္းေခ်ာင္း ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳတြင္းကို လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ Energy Earth PCL, East Star ကုမၸဏီႏွင့္ Thai Asset Mining ကုမၸဏီတို႔တက္ေရာက္ၿပီး ထုိင္းႏိုင္ငံ အမ်ဳိးသား လူ႔အခြင့္အေရး ေကာ္မရွင္က ျမန္မာႏိုင္ငံ လူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မရွင္ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဘန္းေခ်ာင္းေဒသသို႔ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းေနာ္ပီသေလာက ေျပာသည္။

ထားဝယ္အေျခစိုက္သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္တာကေပါ လူငယ္အဖြဲ႕ဝင္ ‘‘ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၿပီးရင္ေတာ့ အစီရင္ခံစာ ေရးၿပီး ထုိင္းအစိုးရကို တင္ျပ သြားမယ္လို႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့တယ္။ကြင္း ဆင္းစစ္ေဆးမယ့္ ရက္ကိုေတာ့မေျပာခဲ့ဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္နဲ႔လည္း ညႇိႏိႈင္းလုပ္ေဆာင္ရဦးမွာ’’ ဟု  ေနာ္ပီသေလာက ေျပာသည္။

ဘန္းေခ်ာင္းေဒသ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳ တူးေဖာ္ေရးစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားသည္ စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ က်န္းမာေသာ လူေနမႈဘဝရရွိခြင့္တို႔အျပင္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းမွ စြန္႔ပစ္ေျမစာ ေလာင္ကြၽမ္း ၿပီး အနံ႔ဆိုးမ်ား ထြက္ေပၚေနျခင္း၊ ေရအရင္းအျမစ္မ်ား ညစ္ညမ္းျခင္းတို႔ အပါအဝင္ အျခားလူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရာယင္း စီမံကိန္းရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တုိင္ၾကားခဲ့သည္။

‘‘ဒီစီမံကိန္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံရတဲ့ ေဒသခံေတြက သူတို႔ျဖစ္ေပၚ ခဲ့တဲ့ ထိခိုက္ခံစားရမႈေတြ၊ ဆိုး က်ဳိးေတြကို ျပန္လည္ေပးေလ်ာ္ဖို႔ ကုမၸဏီကို ေတာင္းဆိုေနခဲ့တာ ႏွစ္ေတြ ၾကာၿပီျဖစ္ေပမယ့္ အေျဖကေတာ့ အခုထိ မရေသးပါဘူး။ အခုကုမၸဏီေတြဘက္က ထိခိုက္ခံစားေနရတဲ့ ေဒသခံေတြရဲ႕ အသံကို ၾကားရပါၿပီ။  ဒီအေပၚမွာ အေျခခံၿပီးထိခိုက္ခံစားရမႈ အတြက္ လိုအပ္တဲ့အေရးယူေဆာင္ ရြက္ခ်က္ေတြ လုပ္ေဆာင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ ပါတယ္’’ဟု အားလံုးပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံတကာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအဖြဲ႕ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ David Pred က ေျပာသည္။

ဘန္းေခ်ာင္းေဒသ ေက်ာက္မီးေသြးသတၱဳတြင္း စီမံကိန္းသည္ သတၱဳတြင္းဝန္ႀကီးဌာနထံမွ ျမန္ မာေမဖလားဝါး သတၱဳတြင္း ကုမၸဏီက လုပ္ကိုင္ခြင့္ရရွိေသာ္လည္း ေဒသတြင္း အမွန္တကယ္ လုပ္ေဆာင္ေနသည္မွာ ထုိင္းကုမၸဏီ သံုးခုျဖစ္သည္။